• BIST 110.932
  • Altın 175,132
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 16 °C

Villalar tamamlandı! Bu yaz Erdoğanlar'ı ağırlayacak!

Villalar tamamlandı! Bu yaz Erdoğanlar'ı ağırlayacak!
TÜR­Kİ­YE, ul­tra lüks bu vil­la­lar­dan 17 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu son­ra­sın­da or­ta­lı­ğa sa­çı­lan ta­pe­ler­le ha­ber­dar ol­du. İn­ter­ne­te sı­zan ka­yıt­lar­da, Baş­ba­kan ve kı­zı Sü­mey­ye, vil­la için Top­ba­ş’­a ta­li­mat

Tam da is­te­dik­le­ri gi­bi ol­du

ARA­DAN 2.5 ay geç­ti. O dö­nem in­şa­at ha­lin­de olan vil­la­lar, bü­yük bir hız­la ve Er­do­ğan Ai­le­si­’nin is­te­di­ği şe­kil­de ta­mam­lan­dı. Er­do­ğan­lar bu yaz ta­til­le­ri­ni, muh­te­me­len Ur­la­’da­ki de­ni­ze sı­fır bu vil­la­lar­da ya­pa­cak.

Ur­la­’da­ki vil­la­lar ha­zır

İnternete düşen ses kayıtlarıyla gündeme gelen ve Erdoğan’a ait olduğu id­di­a edi­len iki vil­la­nın ya­pı­mının bittiği ortaya çıktı…

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın ge­çen yıl­lar­da za­man za­man ai­le­siy­le ge­lip ta­til yap­tı­ğı İz­mi­r’­in Ur­la İl­çe­si Ha­cı­lar Ko­yu Zey­ti­ne­li­’n­de­ki vil­la­lar, 17 Ara­lık sü­re­cin­de sız­dı­rı­lan ses ka­yıt­la­rıy­la Tür­ki­ye­’nin gün­de­mi­ne düş­müş­tü. İd­di­ala­ra gö­re, koy­da vil­la­sı olan işa­da­mı La­tif Top­ba­ş’­ın, ye­ni ya­pı­lan iki in­şa­at­la il­gi­li, Er­do­ğan ve kı­zı Sü­mey­ye ile te­le­fon gö­rüş­me­le­ri­nin ses ka­yıt­la­rı da ya­yın­lan­mış­tı. Ka­ba in­şa­atı bi­ten iki vil­la­nın Er­do­ğan ve ai­le­si için ya­pıl­dı­ğı id­di­a edil­miş­ti. Bu sü­reç­te, her tür­lü in­şa­atı ya­sak­la­yan, Ha­cı­lar Ko­yu ve 20 hek­tar­lık ala­nı içi­ne alan 1’in­ci De­re­ce Do­ğal Sit Ka­ra­rı­’nın da 3’ün­cü de­re­ce­ye dü­şü­rü­le­rek in­şa­atın önü­nün açıl­dı­ğı öne sü­rül­müş­tü. İşte, o vil­la­la­rın otur­ma­ya ha­zır ha­le gel­di­ği ortaya çıktı.

4 mes­lek oda­sı da­va aç­tı

Ön­ce­ki gün, vil­la­la­rın bu­lun­du­ğu ala­nın 1’in­ci de­re­ce Sİ­T’­ten 3’ün­cü de­re­ce SİT ala­nı­na dö­nüş­tü­ren İz­mir 1 No’­lu Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Böl­ge Ko­mis­yo­nu­’nun ka­ra­rı­na kar­şı, Türk Mü­hen­dis ve Mi­mar Oda­la­rı Bir­li­ği­’ne (TMMOB) bağ­lı dört mes­lek oda­sı da­va aç­tı. Şe­hir Plan­cı­la­rı Oda­sı İz­mir Şu­be Baş­ka­nı Öz­lem Şen­yol Ko­ca­er davayla ilgili yaptığı açık­la­ma sı­rasın­da, Baş­ba­ka­n’­ın da iki vil­la­sı­nın ol­du­ğu id­di­a edi­len Zey­ti­ne­li Kö­yü­’n­de­ki son fo­toğ­raf­la­rı ba­sın­la pay­laş­tı. Bu fo­toğ­raf­lar­da da, vil­la­la­rın ya­pı­mı­nın bit­ti­ği gö­rül­dü.

http://www.istanbulhaber.com

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim