• BIST 112.122
  • Altın 174,823
  • Dolar 4,0406
  • Euro 4,9882
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 18 °C

Uğur Dündar'dan Türkiye'de demokrasi açıklaması

Uğur Dündar'dan Türkiye'de demokrasi açıklaması
Uğur Dündar, Türkiye'de demokrasinin olmadığını ve diktatörlüğün hüküm sürdüğünü ifade etti.

Cum­hu­ri­yet Gö­nül­lü­le­ri­ ta­ra­fın­dan ‘Tür­ki­ye­’de De­mok­ra­si ve Öz­gür­lük­le­r’ ad­lı sem­poz­yum dü­zen­len­di. Sem­poz­yu­ma ka­tı­lan ya­za­rı­mız Uğur Dün­dar, Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu Ge­nel Baş­ka­nı Atil­la Ser­tel ve ila­hi­yat­çı Prof. Dr. Ya­şar Nu­ri Öz­türk bü­yük il­gi gör­dü. Ham­burg Üni­ver­si­te­si­’n­de­ki top­lan­tı­da ko­nu­şan Dün­dar, Tür­ki­ye­’de de­mok­ra­si­nin TO­MAk­ra­si sis­te­mi­ne dö­nüş­tü­ğü­nü söy­le­di.

Böy­le zu­lüm gör­me­dim

Tür­ki­ye­’nin, ‘ba­sı­nı öz­gür ol­ma­yan ül­ke­le­r’ ka­te­go­ri­sin­de yer al­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Dün­dar, “1963’ten be­ri ya­ni ya­rım asır­dır ga­ze­te­ci­lik ya­pı­yo­rum. Hiç­bir dö­nem­de bu ka­dar ağır zu­lüm­ler ya­şan­ma­dı­” de­di. 1 Ma­yıs İş­çi Bay­ra­mı­’nı kut­la­mak is­te­yen ka­la­ba­lı­ğa Tak­sim Mey­da­nı­’nın ka­pa­tıl­ma­sı­nı eleş­ti­ren Dün­dar, “Tak­si­m’­de 39 bin po­lis var­dı. Dik­ta­tör­lük­le­rin en bü­yük özel­li­ği ken­di­le­ri­nin or­ga­ni­ze et­me­di­ği ka­la­ba­lık­lar­dan kork­ma­sı­dır. Bu­nun adı
to­mak­ra­si­di­r” di­ye ko­nuş­tu.

Sa­lon­da adım ata­cak yer kal­ma­dı

Ham­burg’daki sem­poz­yum­da ko­nu­şan Uğur Dün­da­r’­a gur­bet­çi va­tan­daş­lar yo­ğun il­gi gös­ter­di. Sa­lon tık­lım tık­lım dol­du. Va­tan­daş­lar Dün­da­r’­ın fo­toğ­ra­fı­nı çek­mek için bir­bir­le­riy­le ya­rış­tı.

Dün­dar, ga­ze­te­ci Ay­şe­nur Ars­la­n’­ın da pa­ne­le da­vet edil­di­ği­ni an­cak ken­di­si­ne Al­man­ya ta­ra­fın­dan vi­ze ve­ril­me­di­ği­ne dik­kat çe­ke­rek, “Ay­şe­nur Ars­lan, eşi zor bu­lu­nur bir ar­ka­dı­şı­mız­dır. Bu­gün bu­ra­ya ma­ale­sef ge­le­me­di. Ban­ka he­sa­bın­da ha­re­ket­li­lik ol­ma­dı­ğı için vi­ze ala­ma­dı. Ay­lar­dır ça­lış­tı­ğı yer­ler­den pa­ra­sı­nı ala­mı­yor. Bu ay­nı za­man­da Tür­ki­ye­’de med­ya­nın ka­le­mi­ni de kı­ran ik­ti­dar­dan kay­nak­lan­mak­ta­dı­r” de­di.

Acun gi­bi yap­ma­dık

Tür­ki­ye­’de öz­gür ba­sı­nın ol­ma­dı­ğın­dan ya­kı­nan Dün­dar, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “İ­yi ki Sözcü di­ye bir ga­ze­te var. Ga­ze­te sa­hi­bi Sözcü­’yü ya­yın­la­mak ve ga­ze­te­ci­lik dı­şın­da hiç­bir baş­ka iş yap­ma­dı­ğı için ik­ti­da­ra kar­şı dim­dik ayak­ta. Es­ki­den be­ni hiç­bir TV’­ye kor­ku­la­rı yü­zün­den ça­ğır­mı­yor­lar­dı. Şim­di Halk TV var. Hiç­bir üc­ret de al­mı­yo­rum. Dü­şün­ce­le­ri­mi­zi öz­gür­ce ya­za­bi­li­yor, ko­nu­şa­bi­li­yo­ruz bu ku­rum­lar­da. Her şey pa­ra de­ğil. Eğer ya­la­ka­lık, yağ­cı­lık yap­say­dık şim­di Acun gi­bi TV’­ler sa­tın alır­dık.” 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim