• BIST 107.401
  • Altın 173,640
  • Dolar 4,1031
  • Euro 4,9999
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 17 °C

Türk eğitim sistemi çöktü

Türk eğitim sistemi çöktü
CHP’li Vekil Fatma Nur Serter, acı gerçeği gözler önüne serdi...

Sınav ücretini yatıran on binden fazla aday LYS’ye giremezken, 393 bin 839
öğrenci zorunlu eğitim çağında olmasına rağmen okul kayıtlarında yer almadı
AKP ik­ti­da­rı­nın eği­tim sis­te­min­de yap­tı­ğı de­ği­şik­lik­ler çök­me nok­ta­sı­na gel­di. LYS’ye 10 bin öğ­ren­ci gi­re­me­di, TE­OG so­nuç­la­rı­nın ha­ta­lı ol­du­ğu­nu dü­şü­nen ve­li­ler iti­raz yağ­dır­ma­ya baş­la­dı. Du­ru­mun va­him ol­du­ğu­nu be­lir­ten CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li ve TBMM Mil­li Eği­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor Ko­mis­yo­nu Üye­si Fat­ma Nur Ser­ter, sistemin giderek kötüleştiğini söyledi.
Her yol imam ha­tipe


Ye­ni dü­zen­le­me­ler­le 8’in­ci sı­nı­fı bi­ti­rip de 15 okul ter­ci­hi­ne gi­re­me­yen öğ­ren­ci­le­rin imam ha­tip li­se­le­ri­ne yer­leş­ti­ril­me­si­nin yo­lu­nun açıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Ser­ter, “Tür­ki­ye­’de 5 mil­yon 400 bin li­se öğ­ren­ci­si var. İmam Ha­tip li­se­le­rin­de oku­yan 474 bin 096 öğ­ren­ci sa­yı­sı­nın bu yıl 600 bi­ni aş­ma­sı bek­le­ni­yor. Bu kap­sam­da li­se­le­re gi­den her 10 öğ­ren­ci­den 1’i imam ola­ca­k” de­di.
He­def din­dar genç­lik
4+4+4 eği­tim mo­de­li­nin AK­P’­nin ‘din­dar genç­li­k’ pro­je­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ser­ter, “Ya­sa­da seç­me­li ders ola­rak ‘Ku­ran-ı Ke­ri­m’ ve ‘Pey­gam­be­ri­mi­zin Ha­ya­tı­’ ders­le­ri­nin ko­nul­muş ol­ma­sı, tek bir di­ne ve tek bir pey­gam­be­re odak­lı bir eği­tim an­la­yı­şı­nın ka­nı­tı­dır. La­ik eği­tim­den bah­set­mek müm­kün de­ğil­di­r” di­ye ko­nuş­tu.


Bil­gi­len­dir­me ek­sik


En az on bin adayın, sı­nav pa­ra­sı­nı ya­tır­dı­ğı hal­de ÖSY­M’­nin say­fa­sın­da­ki onay iş­lem­le­ri­ni ek­sik yap­ma­la­rı ne­de­niy­le Li­sans Yer­leş­tir­me Sı­nav­la­rı­na (LYS) gir­me­ye hak ka­za­na­ma­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Ser­ter, “Bu öğ­ren­ci­ler ek­sik bil­gi­len­di­ril­me­le­ri ve her yıl sı­nav sis­te­mi ile bir­lik­te sı­nav iş­lem­le­rin­de fark­lı uy­gu­la­ma­lar ya­pıl­ma­sı ne­de­niy­le mağ­dur edil­miş­ler­dir. Üs­te­lik da­va açan öğ­ren­ci­le­re iti­raz hak­kı ta­nı­nır­ken, da­va aça­ma­yan mağ­dur oldu” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
Öğ­ren­ci­ler nerede?
Bü­tün bu kar­ma­şa­nın için­de bin­ler­ce öğ­ren­ci­nin sis­tem­den yok ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ser­ter, “2013-2014 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da 37 bin 251 öğ­ren­ci, il­ko­kul bi­rin­ci sı­nı­fa ka­yıt yap­tır­ma­mış­tır. 2014 yı­lı iti­ba­riy­le top­lam 393 bin 839 öğ­ren­ci zo­run­lu eği­tim ça­ğın­da ol­ma­sı­na rağ­men okul­lar­da bu­lun­ma­mak­ta­dı­r” di­ye tep­ki gös­ter­di.
An­cak kı­lıf üre­til­di
Ser­ter, 2010 yı­lın­da Baş­ba­ka­n’­ın bü­yük umut­lar­la baş­lat­tı­ğı Fa­tih Pro­je­si kap­sa­mın­da bu­gü­ne ka­dar 118 mil­yon TL har­can­dı­ğı­nı an­cak pro­je­nin so­nuç­suz kal­dı­ğı­nı da söy­le­di. ME­B’­in ta­mam­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti­ği okul­la­rın ne­re­dey­se tü­mün­de sis­tem ça­lış­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Ser­ter, “P­ro­je ile AKP yan­daş­la­rı­na ye­ni bir rant ala­nı açıl­mış­tır. 2013’te da­ğı­tı­mı­na baş­lan­ma­sı ge­re­ken 10 mil­yon 600 bin tab­let iha­le­si ha­la ta­mam­la­na­ma­mış­tır. Tek­no­lo­ji­de yer­li üre­ti­min ge­liş­ti­ril­me­si he­def­len­me­si­ne rağ­men iha­le­le­ri alan şir­ket­ler sa­de­ce tab­let kı­lı­fı üre­te­bil­miş­ler­di­r” de­di.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim