• BIST 90.383
 • Altın 144,415
 • Dolar 3,6117
 • Euro 3,9021
 • İstanbul 8 °C
 • Ankara 8 °C
 • İzmir 15 °C

Milli futbolcunun babasından şok sözler

Milli futbolcunun babasından şok sözler
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, Gökhan Töre iddiaları hakkında konuştu, Hakan'ın geleceğiyle ilgili de çarpıcı detaylar verdi.

Ömer Top­rak ve Ha­kan Çal­ha­noğ­lu, Mil­li Ta­kım’dan çı­ka­rıl­dı, or­ta­lık ka­rış­tı. İki­li­nin, yapılan daveti, ken­di­le­ri­ne si­lah çek­ti­ği öne sürülen Gökhan Tö­re yü­zün­den ‘sakatlık mazeretiyle’ reddettikleri iddia edildi. Baba Hü­se­yin Çal­ha­noğ­lu “Hakan sa­kat” de­se de “Federasyondan açık­la­ma bek­li­yo­ruz” sö­züy­le ka­fa ka­rıştır­dı. “Oğluma bir şey ol­say­dı kim­se al­tın­dan kal­ka­maz­dı” di­ye­rek de bir an­lam­da si­lah ola­yı­nı doğ­ru­la­dı.

Çek Cum­hu­ri­ye­ti ve Le­ton­ya maç­la­rı ön­ce­si İs­tan­bul’da kamp ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren A Mil­li Fut­bol Ta­kı­mı çar­pı­cı bir id­di­a ile çal­ka­la­nı­yor. Tür­ki­ye Fut­bol Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim ta­ra­fın­dan kam­pa da­vet edilen Ba­yer Le­ver­ku­sen­li fut­bol­cu­lar Ömer Top­rak ile Ha­kan Çal­ha­noğ­lu’nun, ken­di­le­ri gi­bi gur­bet­çi olan Be­şik­taş­lı Gök­han Tö­re yü­zün­den Ay-Yıl­dız­lı ta­kı­ma gel­me­dik­le­ri öne sü­rül­dü. İd­di­ala­ra gö­re, bu iki oyun­cu, da­ha ön­ce­ki Mil­li Ta­kım kam­pın­da otel­de oda­la­rı­nı ba­sıp, ken­di­le­ri­ne si­lah çek­en Gök­han Tö­re’nin de kam­pa dâ­hil edil­di­ği­ni gö­rdü. Bunun üstüne sa­kat ol­duk­la­rı­nı öne sür­düler.

ADINI AĞZINA ALMADI

Ko­nuy­la il­gi­li spe­kü­las­yon sü­rer­ken Ha­kan’ın ba­ba­sı Hü­se­yin Çal­ha­noğ­lu, BU­GÜN’e ya­şa­nan­lar­la il­gi­li çar­pı­cı açık­la­ma­lar yap­tı. Ba­ba Çal­ha­noğ­lu Ha­kan’ın sa­kat­lı­ğı­nı “Ar­ka ada­le­sin­de çek­me. Te­da­vi­si sü­rü­yor" di­ye­rek doğ­ru­la­sa da, or­ta­ya atı­lan id­di­alar ile il­gi­li yap­tı­ğı “Bu ko­nu­da Tür­ki­ye Fut­bol Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim'in açık­la­ma yap­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz” sö­zü ka­fa ka­rış­tır­dı.

‘O ŞAHIS’ iFADESi

Gök­han Tö­re için “O şa­hıs­la işi­miz yok” ifa­de­le­ri­ni kul­la­nan Hü­se­yin Çal­ha­noğ­lu “Fa­tih Te­rim ho­ca­yı bek­le­mek da­ha doğ­ru olur. O olay­da bi­zim ço­cu­ğu­mu­za bir şey ol­say­dı, bu­nun al­tın­dan kim­se kalkamaz­dı. Ne TFF ne bir baş­ka ki­şi” yo­ru­mun­da bu­lun­du. 

Hü­se­yin Çal­ha­noğ­lu’nun Gök­han Tö­re’nin is­mi­ni ağ­zı­na al­ma­ya­rak Be­şik­taş­lı fut­bol­cu için “O şa­hıs” ifa­de­si­ni kul­lan­ma­sı dik­kat çek­ti. Bu söz­ler bir an­lam­da, A Mil­li Ta­kım’ın ge­çen yıl Hol­lan­da ma­çı öncesi yap­tı­ğı kamp­ta ya­şan­dı­ğı id­di­a edi­len si­lah çek­me ola­yı­nı doğ­ru­lar ni­te­lik­tey­di.  

“Benim oğlum en pahalısı”

Hü­se­yin Çal­ha­noğ­lu, oğ­lu Ha­kan Çal­ha­noğ­lu’nun Al­man­ya’nın ko­nuş­tu­ğu bir isim ol­du­ğu­nu, ile­ri­de Mil­li Ta­kım’da çok da­ha uzun sü­re­ler ala­ca­ğı­nı ifade etti. Ha­kan’ı yaz dö­ne­min­de Ba­yern Mü­nih, Re­al Mad­rid, Atletico Madrid ve Manchester City gi­bi ku­lüp­le­rin is­te­di­ği­ni an­cak ter­cih­le­ri­ni Le­ver­ku­sen'den ya­na kul­lan­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti. Bu ter­ci­hin ge­rek­çe­le­ri­ne de de­ği­nen Çal­ha­noğ­lu “Bel­ki Bayern'de, Re­al'de ye­dek ka­la­bi­lir­di. Ama bu­ra­da sü­rek­li oy­na­ya­cak. Le­ver­ku­sen'i şam­pi­yon ya­pması çok da­ha bü­yük bir ba­şa­rı olur. Son­ra­sın­da eminim ki za­ten dün­ya­nın en bü­yük ku­lü­bü­ne gi­de­cek” dedi. 
 
“Hamburg’un tarihine geçti”
 
Ha­kan’ın Le­ver­ku­sen’e trans­fe­riy­le Türk Mil­li Ta­kı­mı'nda oy­na­yan en pa­ha­lı fut­bol­cu, ol­du­ğu­nu ifa­de eden ba­ba Çal­ha­noğ­lu “Ham­burg, Ha­kan'ın bı­rak­mak is­te­me­di. Ama so­nun­da Le­ver­ku­sen on­la­rı ik­na et­ti ve 14,5 mil­yon eu­ro ka­zan­dı­lar. Ta­rih­le­rin­de ku­lü­be bu ka­dar pa­ra ka­zan­dı­ran baş­ka fut­bol­cu yok­tur. Ta­bi­i ki Ha­kan da çok iyi oy­na­dı. Ta­kı­mı kü­me­de kal­ma mü­ca­de­le­si ve­ri­yor­du. Ha­kan, Ham­burg'a çok yar­dım­cı ol­du, per­for­man­sıy­la, ta­kı­mın kü­me­de kal­ma­sı­nı sağ­la­ya­rak, ba­şa­rı­lı bir işe im­za at­tı" di­ye ko­nuş­tu.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Antalya milli maça hazır24 Mart 2017 Cuma 19:43
 • EuroCup Women24 Mart 2017 Cuma 19:43
 • Igor Tudor taraftarlarla bir araya geldi24 Mart 2017 Cuma 18:23
 • Hazırlık maçı24 Mart 2017 Cuma 18:23
 • Özel kulaçlar Alanya’da yarışıyor24 Mart 2017 Cuma 18:08
 • Kadın basketbolcular çocuk hastanesinde24 Mart 2017 Cuma 17:43
 • Samsunspor’un Trabzon programı belli oldu24 Mart 2017 Cuma 17:43
 • Voleybol Efeler Ligi24 Mart 2017 Cuma 17:03
 • Hazırlık maçı24 Mart 2017 Cuma 16:44
 • Beşiktaş’tan Divan Kurulu seçimiyle ilgili açıklama24 Mart 2017 Cuma 16:44
 • ÇOK OKUNANLAR
  Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim