• BIST 93.043
  • Altın 193,340
  • Dolar 4,7189
  • Euro 5,4759
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 22 °C

Kotil:"Bu İş namus meselesi oldu"

Kotil:"Bu İş namus meselesi oldu"
Beyoğlu'nda AK Parti adayına kaybeden Aylin Kotil, mücadelesine devam edeceğini belirterek "Bu İş namus meselesi oldu" dedi.

CHP'nin Beyoğlu adayı Aylin Kotil, 20 bin oyla seçimi kaybetmesine rağmen pes etmiyor. İl­çe ge­ne­lin­de­ki bü­tün san­dık­lar­da ye­ni­den sa­yım yap­tı­ra­na ka­dar oy­la­rın pe­şi­ni bı­rak­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen Ko­til "Bu iş namus meselesi oldu. Benim haneme atılan tek bir oyu bile AKP'ye bırakmayacağım. Sandıklar yeniden sayılana kadar bu işin peşindeyim" dedi.

İşte Kotil'in Sözcü gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları;

San­dı­ğa gi­den va­tan­daş sa­yı­sın­da yüz­de 100'e ya­kın bir ar­tış­tan söz edi­li­yor. Bu­na rağ­men il­çe­de 25 bin oy kul­la­nıl­ma­mış. Bu da ak­la bir baş­ka so­ru­yu da­ha ge­ti­ri­yor… Aca­ba mil­let­ve­ki­li ba­ra­jı­nı yük­sek tu­ta­bil­mek için bu­ra­lar­da ha­ya­li seç­men­ler mi var? 7 bin oyu­muz da ge­çer­siz. Ba­zı san­dık­la­rı­mız­da cid­di sı­kın­tı­lar söz ko­nu­su. İti­raz­la­rı­mı­zı yap­tık. İl­çe Se­çim Ku­ru­lu­'n­dan ret gel­di. İl Se­çim Ku­ru­lu­'na baş­vur­duk. Ora­dan da ret alır­sak, An­ka­ra­'ya gi­de­ce­ğiz. Çün­kü ben bu işi na­mus me­se­le­si ola­rak gö­rü­yo­rum. Bi­zim ha­ne­mi­ze atı­lan her oyu, ken­di ha­ne­miz­de gör­mek is­ti­yo­rum. Ba­na atı­lan tek bir oyu bi­le AK­P'­nin ha­ne­sin­de gör­mek is­te­mi­yo­rum ve bu­nun mü­ca­de­le­si­ni ve­ri­yo­rum. So­nuç de­ğiş­me­se bi­le oy­la­rın ye­ni­den sa­yıl­ma­sı için so­nu­na ka­dar di­re­ne­ce­ğim.

"İSTANBUL'DA BİLE SONUÇ DEĞİŞEBİLİR"

Bü­yük­şe­hi­r'­de ve pek çok il­çe­de şa­ibe­ler var. Ka­ğıt­ha­ne­'de 700'e ya­kın san­dık var. 36 san­dık­ta 3 bin oy fark et­miş. Bü­tün san­dık­lar­da ne ka­dar oy fark ede­ce­ği­ni he­sap­lar­sa­nız eğer, kor­kunç bir ra­kam bu. Ama ada­yı­mız san­dık­la­rı aç­tı­ra­mı­yor! Böy­le bir şey ola­bi­lir mi? Ben­ce Ka­ğıt­ha­ne ve Üs­kü­dar ke­sin ola­rak CHP'­nin alın­mış il­çe­le­ri­dir. An­ka­ra Bü­yük­şe­hi­r'­de de ay­nı şe­kil­de. Hat­ta İs­tan­bu­l'­da bi­le so­nuç de­ği­şe­bi­lir.

"NEDEN KORKUYORLAR?"

Bu san­dık­lar tek­rar açı­lıp sa­yım ya­pıl­ma­dan, o be­le­di­ye­ler­de otu­ran baş­kan­lar vic­da­nen ra­hat­lar mı? Ağ­rı­'da AKP is­te­di se­çim ip­tal edil­di. Ön­ce oy­la­rı de­fa­lar­ca say­dır­dı­lar. En so­nun­da ha­kim; "Ye­ter ar­tı­k" de­yin­ce, onu da ta­ti­le çı­kar­dı­lar. Böy­le bir şey ola­bi­lir mi? Biz san­dık­la­rı­mı­zı say­dı­ra­mı­yo­ruz. Bu bi­le çif­te stan­dar­dı gös­te­ri­yor. Ak­la bir baş­ka so­ru da­ha ge­li­yor. On­lar­ca şa­ibe­ye rağ­men bu san­dık­la­rı aç­tır­ma­mak­la aca­ba ne­den kor­ku­yor­lar? Yok­sa ye­ni­den sa­yım ya­pı­lır­sa, AK­P'­nin bu­gü­ne ka­dar se­çim­le­ri na­sıl ka­zan­dı­ğı mı or­ta­ya çı­ka­cak?

"SAADET PARTİ'NİN OYLARI BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Saa­det Par­ti­si­'nin oy­la­rı be­ni çok şa­şırt­tı. Ge­çen se­çim­ler­de AK­P'­ye oy ver­me­yen Saa­detliler, AKP hak­kın­da bu ka­dar şai­be ol­ma­sı­na rağ­men, bu se­çim­de AK­P'­ye oy ver­di­ler. Eğer Saa­det oyu­nu ko­ru­ma­yı bir ke­na­ra bı­ra­kın, 2009'a gö­re 5 bin oy da­ha az al­say­dı bi­le, san­dık­lar­da­ki şa­ibe­ye rağ­men bu­gün ben Be­yoğ­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nıy­dım.

"BEYOĞLU BAŞBAKAN'IN TEHDİDİYLE ALINDI"

Ok­mey­da­nı­'n­da kent­sel dö­nü­şüm böl­ge­sin­de sı­kın­tı ya­şa­dık. Se­çi­me bir haf­ta ka­la Baş­ba­ka­n'­ın ade­ta teh­dit içe­ren ko­nuş­ma­sı ile bu­ra­da­ki oy­la­rı­mız AK­P'­ye kay­dı. Baş­ba­kan yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da; "Kent­sel dö­nü­şüm ben­den ge­çe­r" der­ken; "Be­le­di­ye baş­ka be­le­di­ye­ye ge­çer­se, kent­sel dö­nü­şüm­den um­du­ğu­nu­zu bu­la­maz­sı­nı­z" me­sa­jı­nı ver­di. İn­san­lar bu ko­nuş­ma­dan et­ki­len­di­ler. AK­P'­li Baş­kan se­çim kam­pan­ya­sı bo­yun­ca kent­sel dö­nü­şüm­de va­tan­daş­tan pa­ra al­ma­dan ev­le­ri­ni ye­ni­den ya­pa­cak­la­rı­nı va­at et­ti. Ama da­ha dün "Ben ara­da fark al­ma­dan kent­sel dö­nü­şüm ya­pa­ma­m" de­me­ye baş­la­dı."

http://www.istanbulhaber.com

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim