• BIST 110.932
  • Altın 174,897
  • Dolar 4,0605
  • Euro 4,9845
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 17 °C

Koç'tan pes dedirten Gezi yorumu...

Gezi Parkı ayaklanmasında eleştirilerin merkezinde olan Koç, sessizliğini ilk kez bozdu. Koç sessizliğini bozdu ancak yaptığı yorumlarla da 'pes' dedirtti.

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili sessizliğini bozan Koç Holding Başkanı Mustafa Koç, yaptığı yorumlarla bu kadarına da pes dedirtti. Koç'un, Gezi'de ayaklananlara kapılarını açan kendilerine ait Divan Otel ile ilgili yorumu ise herkesi şaşırttı.
 
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, daha önce gündem yoğunluğu ve Gezi olayları nedeniyle ertelenen basınla sohbet toplantısını gerçekleştirdi.
 
Gezi ayaklanmasını değerlendiren Koç, “İleri demokrasilerdeki gösteri hakkı nasıl mevcutsa Türkiye’de dünyanın parçası olacaksa ki ona oynadığımızı biliyorum. Şiddet kullanılmadığı müddetçe, gösteri hakkının doğal olması lazım.” dedi.
 
Mustafa Koç, ‘Sizce Taksim’de yaşanan olaylarda 300 aracın yakılması şiddet içermeyen olaylar mıydı?’ sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Oraya gelen insanları gördünüz mü? Sizin benim gibi insanlar. Ellerinde molotof kokteyli olanlardan bahsetmiyorum. Ama hepsinin aynı kefeye konmasını kabul etmiyorum. Kusura bakmayın. 70 yaşındaki teyze de gördüm, 18 yaşında çocuk da. Bunlar mı ülkeye zarar verecek. Bundan vazife çıkartan insanlar tabii ki olmuştur.”
 
Mustafa Koç, grubun CEO’su Turgay Durak ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl’ın da hazır bulunduğu toplantıda FED kararları, Gezi Parkı olayları, bölgesel gelişmeler ve etkilerini değerlendirdi. Gezi olayları öncesinde Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu özetleyen Mustafa Koç, “Mayısın ortasına kadar baktığınızda Türkiye’de her şey hakikaten gıpta edilecek durumdaydı. Biz Mayıs başı Londra’ya gittiğimizde ne kadar kapı çaldıysak herkes Türkiye’den övgüyle bahsediyordu. İtibarımız yükselen bir trend halindeydi. Hâlâ da öyle” dedi.
 
Divan’daki durum çarpıtıldı
 

Mayıs ayının sonlarında hiç beklenmedik şekilde Gezi olaylarının patlak verdiğini hatırlatan Mustafa Koç şunları söyledi: “Maalesef Koç Holding olarak hiç istemediğimiz bir şekilde kendimizi olayların ortasında bulduk. Divan Otelimiz, gayet insani bir yaklaşım sergilerken hadise başka mecralar tarafından çok çarpıtıldı. Korkunç bir bilgi kirliliği, bir dezenformasyon ve illegal örgütlere yardım ediyormuşuz gibi bir hava estirildi. Bu arada Gezi sürecinde çok yoğun olduğu için Başbakan’la görüşme imkanı olmadı.”
 
MÜSADE ETMEYİZ...
 
Büyük oyunlar oynandığı, kendilerinin de sanki bu oyunların bir parçası olduğu gibi iddiaların ortaya atıldığına dikkat çeken Koç Holding Başkanı Mustafa Koç sözlerini şöyle sürdürdü: “İç huzurun, ekonomik ve sosyal istikrarın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Hal böyleyken Türkiye’de istikrarı bozacak herhangi bir hareketin içinde topluluğumuzun yakıştırılmasına müsaade etmeyiz.”
 
 
Kırılganlık çok fazla

 
ABD Merkez Bankası’nın (FED) açıklamalarının gündeme yerleştiğine dikkat çeken Koç, şunları söyledi: “FED kararlarına, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin neredeyse hepsi bir nebze kırılganlık gösterdiler ama rakamlara baktığımız zaman bizim kırılganlık oranımız diğerlerine nazaran çok daha fazla. Bunu iyi idare etmek gerekiyor. Ben Türkiye’nin potansiyeline inanıyorum. Hıçkırık mı diyeyim artık; yolda bir taşa mı takıldık, öyle değerlendirmek gerekiyor. Hıçkırık veya öksürük tuttu. O bakımdan bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor ve hem siyasi, hem özel sektör hem de devlet olarak ona göre de yönetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Enseyi karartmamak lazım.”
 
Kutuplaşma bertaraf edilmeli
 
Mus­ta­fa Koç, is­tik­ra­rın ko­run­ma­sı için ya­pıl­ma­sı ge­rek­enle­ri şöy­le sı­ra­la­dı: “İç çe­kiş­me­le­ri bı­ra­kıp her­ke­s işi­ne bak­ma­lı. So­nun­da ne pay­la­şı­la­mı­yor an­la­ya­bil­miş de­ği­lim. Be­ni en çok ku­tup­laş­ma en­di­şe­len­di­ri­yor. Ber­ta­raf edil­me­li.” Koç, 28 Şu­bat sü­re­ci ye­ni­den so­ruş­tur­ma ko­nu­su ya­pıl­ma­sı ile il­gi­li ola­rak da, suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­ma­nın her­ke­sin ana­ya­sal hak­kı ol­du­ğu­nu kaydetti. Tür­ki­ye için önü­müz­de­ki iki yı­lın önem­li ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Koç, “2 se­ne­de Suriye meselesi, ye­rel se­çim­ler, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı son­ra ge­nel se­çim­ler var. En­te­re­san bir dev­re­ye gi­ri­yo­ru­z” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
Doların 2 TL’yi aşması iyi değil

 
Pİ­YA­SA­LAR ve dö­viz kur­la­rın­da­ki ge­liş­me­ler­le il­gi­li so­ru­la­rı­mı­zı da ce­vap­lan­dı­ran Mus­ta­fa Koç, do­la­rın 2 li­ra­yı aş­ma­sı­nın iyi ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Koç, “Şu ba­kım­dan iyi de­ğil; tek­rar ge­ri dön­dür­mek çok zor. Mer­kez Ban­ka­sı­’nın do­lar­da id­di­alı bir yıl­ so­nu he­de­fi var. Ne ka­dar ora­da ka­la­cak. Dış borç du­ru­mu var. Ön­ce­den plan­lan­mış ya­tı­rım­lar var. Do­la­yı­sıy­la çok yön­lü bir ko­nu.” Tur­gay Du­rak da grubun şu an­da önem­li bo­yut­ta bir kur ris­ki bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
 
Gezi’de bilerek sessiz kaldık

 
MUS­TA­FA Koç Ge­zi olay­la­rı­nın pat­lak ver­di­ği gün­ler­de, ya­pı­lan­la­rın çok in­sa­ni ol­ma­sı­na kar­şın Koç Gru­bu ola­rak bi­le­rek ses­siz kal­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Koç, “Ben­ce bi­zim o ara­lar ses­siz­li­ği­mi­zi ko­ru­ma­mız çok ye­rin­de ol­du. Çün­kü o ka­dar çok in­san ko­nu­şu­yor­du ki. Sos­yal med­ya­nın hem çok iyi hem kö­tü ta­raf­la­rı var. Çok şef­faf, anın­da bil­gi ala­bi­li­yor­su­nuz ama di­ğer ta­raf­tan ha­di­se baş­ka yer­le­re sap­tı­rı­la­bi­li­yor. Bi­zim res­mi ka­nal­la­rı­mı­zın dı­şın­da ya­yıl­ma­ya ça­lı­şı­lan ha­ber­le­re faz­la rağ­bet et­me­mek la­zım. Ben ken­di ağ­zım­dan fab­ri­ka­la­rı ka­pa­ta­ca­ğı­mı­zı id­di­a eden bir ha­ber oku­du­m” di­ye ko­nuş­tu.
 
İhale iptalleri iştah azaltıyor
 

OTO­YOL iha­le­sin­den son­ra RMK’­nın da al­dı­ğı 1.5 mil­yar do­lar­lık Mil­gem iha­le­si­nin ip­tal du­ru­mu gün­de­me gel­di. Bu tür ip­tal­le­rin ya­tı­rım iş­ta­hı­nı na­sıl et­ki­le­di­ği so­ru­mu­za Mus­ta­fa Koç şu kar­şı­lı­ğı ver­di: “Dev­let ile iş yap­ma­nın zor­luk­la­rı or­ta­da. Di­ğer ta­raf­tan RMK Ma­ri­ne açı­sın­dan çok bü­yük ve önem­li bir iş. Ge­le­ce­ği­ni çok ya­kın­dan et­ki­le­ye­cek bir iş. Bu ge­mi­le­ri ya­pa­bi­le­cek ye­ter­li­lik­te çok sa­yı­da ter­sa­ne yok. Biz RMK Ma­ri­ne­’in bu pro­je­yi en iyi şart­lar­da ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­ne ina­nı­yo­ruz. Ye­ni­den ya­pı­la­cak iha­le­de ka­rar­lı­yız.”
 
An­ka­ra, oto­yol­da bi­ze iyi­lik yap­tı

 
MUS­TA­FA Koç, kur­lar­da ya­şa­nan ge­liş­me­le­rin şir­ket­le­ri ya­kın­dan il­gi­len­dir­di­ği­ni be­lir­te­rek, “İp­tal edi­len oto­yol iha­le­si­ni dü­şü­nün­ce, bi­zim du­ru­mu­muz bi­raz fark­lı ol­du. İha­le­nin ip­ta­li bi­zim do­lar ko­nu­sun­da­ki du­ru­mu­mu­zu de­ğiş­tir­di. As­lın­da An­ka­ra iha­le­yi ip­tal ede­rek bi­ze iyi­lik yap­tı­” dedi.
 
Taksim’de beton görüntüsü hakim

 
MUS­TA­FA Koç, Tak­sim mey­da­nın­da­ki ye­ni dü­zen­le­me­de, şu an­da bi­na­la­rın çok ön plan­da dur­du­ğu­nu be­lirt­ti. Koç, “Te­sa­dü­fen ora­dan geç­tim. Tra­fi­ği al­ta al­mış­lar. Şu an bi­na­lar çok ön plan­da du­ru­yor, be­ton gö­rün­tü­sü ha­kim. İn­şal­lah Tak­sim es­ki­si gi­bi ha­re­ket­li ha­le ge­li­r” di­ye ko­nuş­tu.
 
Kalamış Marina’da kozlar paylaşılacak
 

TÜR­Kİ­YE­‘nin ön­de ge­len ma­ri­na­la­rın­dan Ka­la­mı­ş’­ta baş­la­yan özel­leştir­me sü­re­cin­de aday­lar or­ta­ya çı­kı­yor. Koç Gru­bu­’nun 15 yıl­dır iş­let­ti­ği Ka­la­mış Yat Li­ma­nı yıl so­nu­na ka­dar özel­leş­ti­ri­le­cek. Ka­la­mı­ş’­la, işleten Koç Gru­bu­’na bağ­lı Se­tur’un ya­nı sı­ra Ül­ker ve Do­ğuş grup­la­rı­nın da ya­kın­dan il­gi­len­di­ği ko­nu­şu­lu­yor. Ma­ri­na­nın özel­leş­ti­ril­me­si ile il­gi­li so­ru­ya Koç, “Koz­la­rı­mı­zı pay­la­şa­ca­ğı­z. Bu ka­dar se­ne­dir ora­da­yız. Ma­ne­vi ola­rak çok önem­li bir yer bi­zim için” cevabını verdi.

www.istanbulhaber.com.tr

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim