• BIST 110.932
  • Altın 174,529
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 18 °C

Dinlenen kişilerin isim listesi yayınlandı

Dinlenen kişilerin isim listesi yayınlandı
‘Paralel yapı’ soruşturmasında, Başbakan’ın yabancı devlet adamlarıyla yaptığı “devlet sırrı” görüşmelerin kayıt altına alındığı ortaya çıktı. Belgelerde, şok ifadeler yer aldı…

Tür­ki­ye gün­de­mi­ne otu­ran ve İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’nın ta­li­ma­tı doğ­rul­tu­sun­da İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’ne bağ­lı Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü­’n­ce (TEM) yü­rü­tü­len ‘pa­ra­lel ya­pı­’ so­ruş­tur­ma­sın­da, es­ki TEM Şu­be Mü­dü­rü Yurt Ata­yün, yar­dım­cı­la­rı, em­ni­yet amir­le­ri ve po­lis­ler­den olu­şan 74 ki­şi gö­zal­tı­na alın­mış­tı. Ad­li­ye sevk edi­len Ata­yün ve diğer polisler tu­tuk­lan­mış­tı. 74 po­lis ve mü­dür­le­re yö­nel­ti­len “Dev­le­tin Giz­li Kal­ma­sı Ge­re­ken Bil­gi­le­ri­ni Si­ya­sal ve­ya As­ke­ri Ca­sus­luk Ama­cıy­la Te­min Et­me” suç­la­ma­sıy­la il­gi­li bel­ge­le­re SÖZ­CÜ ulaş­tı. İş­te ‘ca­sus­lu­k’ suç­la­ma­la­rı:

Başmüşavir üzerinden

Tu­tuk­la­nan em­ni­yet gö­rev­li­le­ri­nin yü­rüt­tük­le­ri “Se­lam ve Tev­hid” so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Baş­ba­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın Baş­mü­şa­vi­ri ola­rak gö­rev ya­pan Se­fer Tu­ra­n’­ın 2461965… ID nu­ma­ra­lı cep te­le­fo­nu­nu 26 Ka­sım 2013 gü­nü sa­at 15.59’da din­le­ne­rek, Er­do­ğan ile So­ma­li Cum­hur­baş­ka­nı Ha­san Şeyh Mah­mu­d’­un gö­rüş­me­si din­len­miş.
Haniye görüşmesi
Baş­ba­kan Baş­mü­şa­vi­ri Se­fer Tu­ra­n’­ın kul­lan­dı­ğı 2467145… ID nu­ma­ra­lı cep te­le­fo­nu­nun 28 Ka­sım 2013 gü­nü sa­at 22.14’te din­len­me­siy­le, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Baş­ba­ba­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ile Fi­lis­tin Baş­ka­nı İs­ma­il Ha­ni­ye­’nin yap­tı­ğı te­le­fon gö­rüş­me­si din­le­ne­rek ka­yıt al­tı­na alın­dı.
Abbas ve diğer isimler
Se­fer Tu­ra­n’­ın 3 Ara­lık 2013 gü­nü sa­at 22.43’te 2477691… ID nu­ma­ra­lı te­le­fo­nu din­le­ne­rek, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın Fi­lis­tin Cum­hur­baş­ka­nı Mah­mud Ab­ba­s başta ol­mak üze­re Er­do­ğa­n’­ın çok sa­yı­da baş­ka ül­ke dev­let bü­yük­le­riy­le yap­tı­ğı dev­let gü­ven­li­ği açı­sın­dan giz­li kal­ma­sı ge­rek­ti­ği dü­şü­nü­len bir ta­kım gö­rüş­me­le­ri­nin tes­pit edil­di­ği öğ­re­nil­di.
Cübbeli’yle görüşme
Başbakan Erdoğan’ın danışmanı Mustafa Varank’ın kullandığı telefondan Erdoğan’ın, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile görüşmesinin kayıt altına alındığı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un danışmanı Furkan Torlak’ın da takip edildiği belirtildi.
Şantaj ve kumpas
Baş­kan ko­nuş­ma­sın­da dik­kat çe­ki­ci bir id­di­ayı gün­de­me ge­tir­di: “Şan­tajlar, kumpaslar ya­pı­lı­yor. İşa­dam­la­rın­dan ha­raç alı­nı­yor. İşa­dam­la­rı susmayın, bun­la­rı ko­nu­şun. CHP, MHP için­de mil­let­ve­kil­le­ri­ni de kay­de­dip şan­taj yap­tı­lar.”
Hakan Fidan’ın konuşmaları tape haline getirildi
Se­lam Tev­hid- Ku­düs Or­du­su Te­rör Ör­gü­tü ad­lı so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da, AKP es­ki mil­let­ve­ki­li işa­da­mı Fa­ruk Ko­ca­’nın (Fur­gan), MİT Müs­te­şa­rı Ha­kan Fi­da­n’­ın (Emin) kod adı ile, Ener­ji ve Ta­bi Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız ara­sın­da ya­pı­lan te­le­fon gö­rüş­me­le­ri­nin de kay­da alı­na­rak 1-4-7-12 ve 27 Ekim 2013 ta­rih­le­rin­de T3400006 ve T3412262 Ai­di­yet No’­su ile Ta­pe ha­li­ne dö­nüş­tü­rül­dük­le­ri de be­lir­len­di.
Devlet sırrı o görüşmeler
6 Aralık 2013 günü Sefer Turan (Erdoğan’ın başmüşaviri) ile Başbakan Erdoğan’ın görüşmesi.
25 Kasım 2013 günü Sefer Turan ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın görüşmesi.
26 Kasım 2013 günü Sefer Turan ile Somali Büyükelçisi Cemalettin Kani Torun’un görüşmesi.
26 Kasım 2013 Sefer Turan ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın görüşmesi.
1 Aralık 2013 Sefer Turan ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın görüşmesi.
3 Aralık 2013 Sefer Turan ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile yaptığı devlet politikaları açısından önem arz ettiği düşünülen görüşmeler.
Kasım 2013 Erdoğan’ın danışmanı olarak görev yapan Mustafa Varank’ın telefonlarının dinlenmesi ile Başbakan’ın Abdülkadir isimli şahsın görüşmesi.
26 Kasım 2013, Başbakan Erdoğan’ın İsmail isimli şahısla yaptığı telefon görüşmesi
29 Kasım 2013, Başbakan Erdoğan’ın, Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca) ile yaptığı telefonun dinlenmesi.
23 Kasım 2013 günü, Mustafa Varank’ın, Başbakanlık Müşteşarı Efkan Ala, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ali ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile yaptıkları telefon görüşmeleri.
27 Kasım 2013 günü, Mustafa Varank’ın Efkan Ala ile yaptığı görüşme.
28 Kasım 2013 günü, Mustafa Varank’ın Efkan Ala ile yaptığı görüşme.
1 Aralık 2013 günü, Mustafa Varank’ın Efkan Ala ile yaptığı devlet politikası açısından önem arz ettiği düşünülen bir takım görüşmelerin tespit edilerek kayıt altına alınmış.
İşte telefonları dinlenen ünlüler:

SİYASİLER

- İsmail Ünal (Eski Sincan Belediye Başkan Yardımcısı)
- Engin Bilgin (Ak Parti Çatalca İlçe Başkanı)
- Hayrettin Çakmak (23. Dönem AKP Bursa Milletvekili)
- Seracettin Karayağız (23. Dönem AKP Muş Milletvekili)
- Halis Dalkılıç (AKP İstanbul Belediye Meclis üyesi)
- Mehmet Zafer Alsaç (Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı)
- Furkan Torlak ( Numan Kurtulmuş’un Danışmanı)
- Fazlı Korkut (Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı)
- Faruk Koca (AKP Eski Milletvekili- İşadamı)
- Türker Saltabaş (Has Parti Kurucusu, Gazeteci)
- Kenan Danışman ( AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi)
- Erol Dilaver ( Has Parti Genel İdari Kurulu üyesi)
- Tarık Kaylan ( Has Parti Gençlik Kolları Başkanı)
- Fatih Sabuncu ( Has Parti Basın Danışmanı. TRT Tahran Temsilcisi)
- Muhammet Burat Gültekin, (Ak Parti Sosyal Medya Koordinatörü)
- Mustafa Varank (Başbakan Danışmanı)
- Sefer Turan, (Başbakanlık Danışmanı, Gazeteci Yazar)
- Ali Sarıkaya (Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Yardımcısı)
- Haydar Baş (BTP Genel Başkanı)
- Musa Can, (TCDD’de Refakat Müfettişi)

DEVLET GÖREVLİLERİ

- Hayrettin Demircan, (Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müd. Daire Başkanı)
- Mehmet Ayci (Ulaştırma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler müşaviri
- Şeref Şengöz, (TBMMPersonel e Muhasebe Müdürü
- Mehmet Duman, (Başbakanlık Personel ve Prensipleri Genel Müdürlüğü İBB Başkan Danışmanı)
- Ahmet Boyraz (Tarım Kredi Kooperatifi İdari ve Teknik İşler Daire Başkanı
- Yücel Serdar, (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Şube Müdürü)
- Mustafa Aydın (İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru)
- Bilal Coşkun (TBMM Başkan Müşaviri)
- Mustafa Fevzi Işık (İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nde polis memuru)
- Zeynettin Kasımoğlu, (Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü)
- Zahit Şükrü Eker, (Avusturya Elçilik Koruması Başkomiser)
- Mehmet Akif Eker, (Ankara Bilgi İşlem Şube Komiser Yardımcısı)
- Musa Kulaklıkaya (Türkiye’nin Moritanya Büyükelçisi)
- Bayram Sinkaya (SETA Analisti)
- Yılmaz Ensaroğlu, (SETA Analisti)
- Naim Ata, (SGK Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı
- Levent Balkan (Halkbank Dış Operasyonlar Müdürü)
- Zeynel Koç, (TRT Eski Genel Müdür Yardımcısı)
- Adnan Boynukara, (Adalet Bakanı Yüksek Müşaviri)
- Veysel Ayhan, (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı)
- Mehmet Koca, (Gübretaş Eski Genel Müdürü)
- Osman Balta, (Gübretaş Genel Müdürü)
- İbrahim Eren (TRT Genel Müdür Yardımcısı)
- Hüseyin Avni Yazıcıoğlu, (Akabe Vakfı Başkanı)
- Hasan Hafızoğlu, (Akabe Yetimler Külliyesi Genel Müdürü)
- Abdulvahit Şimşek, (Akabe Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi)
- Ahmet Yazıcıoğlu (İran Gübretaş Fabrikasında Çalışıyor)
- Muammer Eker, (Ankara Bab-ı Ali Yönetim Kurulu Üyesi)
- Seccad Yazıcıoğlu, (Bilkent Üniveritesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Üniversitesi Öğrencisi)
- Hasan Kanaatlı (EHLADER Genel Başkanı)
- Kadir Akaras (EHLADER Genel Sekteri)
- Üzeyir Yiğit, (Mazlumder Yönetim Kurulu Üyesi)
- Hasan Şabani (İran İslam Cumhuriyeti Kültür Ateşesi)
- Rahmi Onurşan, Alulbeyt Müessesi Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı, Ehlibeyt Yayıncılık Genel Müdürü)
- Yasin Dumlupınar (Avukat-Gönül Bağı Derneği Temsilcisi)
- Abdullah Oğuz Koca, (Faruk Koca’nın oğlu)
- Sümeyye Nur Torlak, (Numan Kurtulmuş’un danışmanı Furkan Torlak’ın eşi Yazar Burhan Kavuncu’nun kızı)

AKADEMİSYENLER

- Sadık Gökgöz, (Malatya Ehli Beyt Derneği Başkanı)
- Ali Bahar Waly (Irak Milli Reform Hareketi Türkiye Temsilcisi)
- Bülent Yıldırım (İHH Başkanı)
- Ali Yeral, (Ehli Beyt Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı
- Hüseyin Tutar, (Serka Kalkınma Ajansı Genel Müdürü)
- Ahmet Kılıç, (Avukat)
- Mehti Kod (Sevcan Aksu) EHLADER Yönetim Kurulu Üyesi

GAZETECİLER VE YAZARLAR

- Hüseyin Alagöz, (EHLADER Yönetim Kurulu Üyesi)
- Mehti Birdal (EHLADER Yönetim Kurulu Üyesi)
- Ata Şenlikçi, (İstanbul Üniversitesi Avcılar Makine Bölümü Öğretim Üyesi)
- Nurkan Yağız, (İstanbul üniversitesi Rektör Yardımcısı)
- Hasan Onat, (Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Mezhepler Araştırma Bilimi Başkanı Profesör)
- Veysel Ayhan, (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü Doçent)
- Nihat İnanç, (Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü)
- Ayşe Özlem Cankurtaran (Acıbadem Maslak Hastanesi Sağlık Yönetiminde Doktor- ÇABA Derneği Başkanı)
- Muhittin Ataman ( Bolu izzet Baysal Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
- İbrahim Karagül (Yenişafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)
- Mustafa İslamoğlu, (İlahiyatçı Yazar – AKABE Vakfı Fahri Başkanı)
- Adnan İnanç, (Hilal TV Genel Yayın Yönetmeni)
- Kenan Çamurcu, (Yazar)
- Kemal Kemahlı, (Rast Haber Yazarı)
- Süleyman Arslantaş, (Yazar)
- Yılmaz Kadıoğlu, (Yazar)
- Hürriyet Varol (Yazar)
- Ali Gümüş, (Gazeteci Yazar)
- Kemal Öztürk (Anadolu Ajansı Genel Müdürü)
- Abdulhamit Çelik, (Yazar)
- Mehmet Ali tekin (Yazar)
- Aydın Koral (Gazeteci)
- Mehmet Akif Ersoy (TRT Kahire Temsilcisi)
- Cafer Bendi Deryan (Kevser Yayınları Genel Müdürü)
- Hüsnü Mahalli (Araştırmacı-Yazar)
- Ziya Türkyılmaz (Rast Haber Ajansı)
- Yusuf Tazegün, (İlahiyatçı Yazar, EHLADER Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)
- Fatih Er (Gazeteci)
- Hüseyin Alagöz, (İlahiyatçı Yazar)
- Burhan Kavuncu, (Yazar)
- Kamil Kayalı, (TRT Arapça Kanal Koordinatörü)
- Enes Günaydın, ( TRT Arapça TV çalışanı)
- Hakan Çelik, (Posta Gazetesi Yazarı)
- Fatih Okumuş, (Yazar, İslam Hukukçusu)
- Kaan Dilek (Gazeteci, SİSAR Genel Koordinatörü)
- Fehim Taştekin, (Radikal Gazetesi Yazarı)
- Ömer Ekşi, (Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı)
- Nasuhi Güngör, (TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı)
- Serdar Karagöz (Gazeteci)
- Eyüp Gökhan Özekin, (Sancaktar Dergisi Kurucusu)
- Yahya Bostan, (Sabah Gazetesi Ankara Yazarı)
- Yaşak Çakmak, (Milliyet Yazarı)
- Salih Ziya (Yazar)
- Mehmet Emin Üzümcü (TRT Muhabiri)
- Eren Erdem, (Aydınlık Dergisi Yazarı)

İŞADAMLARI

- Bilgehan Ahmet Arslan (Müteahhit)
- Sıtkı Ayan (Son Petrolün Sahibi)
- Türker Sargın
- Taha Ahmet Alacalı

Kaynak: Sözcü

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim