• BIST 107.401
  • Altın 173,640
  • Dolar 4,1031
  • Euro 4,9999
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 15 °C

AKP gözünü İstanbul'un yeşil alanına dikti!

AKP gözünü İstanbul'un yeşil alanına dikti!
İstanbul’un ikinci büyük yeşil alanı için tehlike kapıda,‘Yeşil düşmanı’ AKP, şimdi de gözünü Üsküdar’daki Validebağ Korusu’na dikti.

İstanbul’un ikinci büyük yeşil alanı için tehlike kapıda,‘Yeşil düşmanı’ AKP, şimdi de gözünü Üsküdar’daki Validebağ Korusu’na dikti.

Sözcü’den Hande Zeyrek’in haberine göre, 1. de­re­ce do­ğal SİT ala­nı olan ko­ru­nun mül­ki­ye­ti Ha­zi­ne­’ye, kul­la­nım hak­kı ise Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’na ait.

Ta­ri­hi Va­li­de­bağ Adi­le Sul­tan Kas­rı Öğ­ret­me­ne­vi­’nin de için­de ol­du­ğu 354 bin met­re­ka­re­lik ko­ru­da çev­re dü­zen­le­me­ pro­je­si kap­sa­mın­da oto­park ge­niş­let­me ça­lış­ma­sı baş­la­tıl­dı. 3.5 dö­nüm top­rak ze­min be­ton­laş­tı­rı­la­rak, mev­cut 150 araç­lık oto­park 500 araç ka­pa­si­te­si­ne çı­ka­rı­la­cak. Öğ­ret­me­ne­vi­ne ait oto­par­kın ge­niş­le­til­me­si için ko­ru ara­zi­si­ne mı­cır dö­kül­dü. Be­ton dö­kü­mü­ne ha­zır ha­le ge­len alan­da ça­lış­ma­lar hız­la sü­rü­yor.

630x313xakp_simdi_de_gozunu_buraya_dikti_h7038.jpg.pagespeed.ic.m0icd1dru9.jpg

20 BİN İMZA TOPLANDI

Çev­re­ci­ler ise oto­park in­şa­atı­na kar­şı ayak­lan­dı. Top­rak ze­mi­ne be­ton dö­kü­le­rek ya­pı­laş­ma­nın ilk adı­mı­nın atıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Va­li­de­bağ Gö­nül­lü­le­ri Der­ne­ği, top­la­dı­ğı 20 bin im­za ile Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’na baş­vur­du. Der­nek Baş­ka­nı Arif Bel­gin, yıl­lar­dır ko­ru­nun ya­pı­laş­ma­ya açıl­ma­sıy­la il­gi­li gi­ri­şim­ler ol­du­ğu­nu söy­le­di. Baş­kan Bel­gin şöy­le de­vam et­ti:

“BETONLAŞMA SÜRECEK”

“Üs­kü­dar Be­le­di­ye Baş­ka­nı AK­P’­li Hil­mi Türk­men se­çim­den ön­ce ta­ri­hi ko­ru­nun ken­di­le­ri­ne tah­sis edi­le­ce­ği­ni ve ‘çıl­gın pro­je­’ ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ği­ni açık­la­mış­tı. Se­yir te­ra­sı, göz­lem ku­le­si, gö­let, an­fi ti­yat­ro ya­pa­ca­ğı­nı söy­lü­yor­du. Ama şu­nu unu­tu­yor bu­ra­sı park de­ğil, ‘ko­ru­’. Biz bu­ra­nın do­ğal kal­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. 1. De­re­ce SİT ala­nı olan ko­ruyla ilgili Ko­ru­ma Ku­ru­lu da önü­ne ge­len be­ton­laş­tır­ma pro­je­le­ri­ni onay­lı­yor. Oto­park­la baş­la­yan be­ton­laş­ma de­vam ede­cek. Bu oto­park ti­ca­ri kay­gı­lar­la bü­yü­tü­lü­yor. Bir ke­re dik­ti­ler göz­le­ri­ni ko­ru­ya ama mü­ca­de­le­miz sü­re­cek.”

Kıy­met­li ko­ru­ya İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si (İBB) de göz dikti. 2013’te ko­ru­nun ken­di­le­ri­ne tah­si­si için Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’na baş­vu­ran İB­B’­nin ta­lebi red­de­dil­di. İB­B’­nin bu yıl tah­sis için ye­ni­den baş­vu­ru yap­tı­ğı an­cak ce­vap ala­ma­dı­ğı öne sü­rül­dü.

validebag-koru-olarak-kalsin58cafc1a929cd45a486b.jpg.pagespeed.ce.kqutg16sqv.jpg

“AKP YEŞİLİ KATLETTİ”

İm­za kam­pan­ya­sı­na ka­tı­lan Fun­da Kır­taş, “İs­tan­bu­l’­da da­ha faz­la ima­ra kar­şı­yım. AKP sem­pa­ti­za­nıy­dım ama AKP’nin en bü­yük yan­lı­şı ye­şi­li kat­let­mek ol­du. Partime tepkiliyim” de­di.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim