• BIST 112.018
  • Altın 174,663
  • Dolar 4,0294
  • Euro 4,9847
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
  • İzmir 22 °C

Yaşlanmayı basit yollarla yavaşlatın

İşte Dr. fizyoterapist Gamze Şenbursa’nın önerileriyle yaşlanmanın önüne geçmenin yolları...
Yaşlanmayı geciktirmek için para ve zaman harcamanıza gerek yok. Yaşam tarzınızı ve alışkanlıklarınızı düzenlemeniz yeterli.
 
SEV­ME­Dİ­Ğİ­NİZ İŞ­TE ÇA­LIŞ­MA­YIN
 
Haz al­ma­dı­ğı­nız iş­ler yo­ğun stres ne­de­niy­le kalp has­ta­lık­la­rı ve yaş­lan­ma ris­ki­ni ar­tı­rır. İş tem­po­sun­dan kay­nak­lı kro­nik stres ay­nı za­man­da bey­nin iş­lev­sel­li­ği­ni de azal­tır.
 
TAV­Sİ­YE: Stres or­ta­mı­nı­zı de­ğiş­ti­re­mi­yor­sa­nız si­zi mut­lu ede­cek şey­le­rin lis­te­si­ni çı­ka­rın. İm­ka­nı­nız var­sa sev­di­ği­niz işi ya­pın.
 
DE­LİK­SİZ 7 SA­AT UYU­YUN
 
Dü­zen­li uy­ku tıb­bi ih­ti­yaç­tır. Uy­ku­suz­luk kor­ti­zol (böb­re­küs­tü be­zin­den sal­gı­la­nan hor­mon) ek­sik­li­ği­ne yol açar. Vü­cu­du­mu­zun iç ve dış gö­rü­nü­mü­nü et­ki­ler. 2011'de ya­pı­lan bir araş­tır­ma­ya gö­re, 5 yıl sü­rey­le az uy­ku uyu­mak, bu­lun­du­ğu­nuz yaş­tan dört ila ye­di yıl da­ha yaş­lı bir al­gı­ya eş­de­ğer çık­mış­tır.
 
TAV­Sİ­YE: Ge­ce ke­sin­ti­siz 7 sa­at uy­ku­da vü­cut ken­di­ni ta­mir eder. Me­la­to­nin üre­ti­mi­ni sağ­la­mak için ke­di otu ça­yı ve­ya ek­şi viş­ne su­yu do­ğal uy­ku yar­dım­cı­la­rı­dır. Ger­gin­lik ya da ba­cak uyuş­ma­sı ge­ce de­vam eder­se, 2 çay ka­şı­ğı mag­nez­yum sit­rat to­zu­nu su ve­ya mey­ve su­yuy­la ka­rış­tı­rıp için, kas­la­rı­nı­zı gev­şe­tir.
 
DU­RU­ŞU­NU­ZU DÜ­ZEL­TİN
 
40 ya­şından son­ra her 10 yıl­da 1 san­ti­met­re boy kay­bı olur. Sır­tın yu­var­laklaş­ma­sı, bel ağ­rı­sı, ba­şın öne doğ­ru po­zis­yon­lan­ma­sı yaşla ala­ka­lı en ti­pik pos­tür bo­zuk­luk­la­rı­dır. Yan­lış otur­mak yaşlı gö­sterir, fi­zik­sel ha­sar­ oluş­tu­rur.
 
TAV­Sİ­YE: Otu­rur­ken kal­ça­nı­zın sert yü­ze­ye te­mas et­ti­ği ke­mik­li kı­sım­la­rın üze­ri­ne otu­run. Ayak­ta du­rur­ken, çe­ne­ni­zi ge­ri­ye doğ­ru çe­kin, ağır­lı­ğı­nı­zı to­puk­la­rı­na doğ­ru ak­ta­rın, her iki om­zu­nu­zu ge­ri­ye ve aşa­ğı­ya alın, ba­şı­nı­zı çe­ne­ni­zi faz­la kal­dır­ma­dan ge­ri­ye alın. Eğilirken belinizi kullanın.
 
Dİ­RENÇ­Lİ SPOR YA­PIN
 
Ka­dın­lar 30 ya­şın­dan son­ra her on yıl­da bir kas küt­le­le­ri­nin yüz­de 5'i­ni kay­be­der­ler. Bu­nu ter­si­ne çe­vi­ren tek şey di­renç­li spordur. Da­ha faz­la kas da­ha az sar­kık de­ri an­la­mı­na ge­lir.
 
TAV­Sİ­YE: Haf­ta­da 3 kez 20 da­ki­ka ken­di vü­cut ağır­lı­ğı­nız­la, dam­bıl­lar­la ve di­renç­li bant­lar­la eg­zer­siz ya­pın. Progra­mı­nı­za haf­ta­da 5 gün kar­di­o an­tren­ma­nı ek­le­yin.
 
TATLI YEMEYİN
 
Şeker, elastin ve kolajendeki proteinlere saldırarak glikasyon denilen bir sürece ve cildin daha yaşlı görünmesine sebep olur. 35 yaş ve sonrasında aşırı şeker tüketimi kaynaklı yaşlanma etkileri hızla gözlemlenir.
 
TAVSİYE: Her gün 25 gram şeker tüketin. Lif şeker emilimini azaltır. Örneğin portakal ve portakal suyu arasındaki fark gibi. Portakal suyu kola kadar şeker içerir. Şeker ihtiyacı arttığında bir bardak su veya maden suyu için. İşe yaramazsa bir parça siyah çikolata veya böğürtlen/çilek tüketebilirsiniz.
 
KIZARTMA VE KONSERVEYE DİKKAT
 
Vü­cut­ta pro­te­in ve şe­ker ara­sın­da­ki re­ak­si­yon­la­rın en so­nun­da AGE (ile­ri gli­kas­yon son ürün­le­ri) ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ya­pış­kan tor­tu­lar olu­şur. Bun­lar kom­şu pro­te­in ip­lik­le­ri ara­sın­da anor­mal çap­raz bağ­lar ge­liş­ti­re­rek bu pro­te­in­le­ri da­ha az elas­ti­ki/es­nek ya­par ve nor­mal iş­lev­le­ri­ni kı­sıt­lar. Yaş­lı de­ri­nin kı­rı­şıp, sark­ma­sın­dan Al­ze­ime­r'­a ka­dar bir­çok has­ta­lı­ğa se­bep olur. Kı­zart­ma, ka­vur­ma, iş­len­miş ve kon­ser­ve iş­le­mi sı­ra­sın­da ısı­tı­lan gı­da­lar AGE oluş­tu­rur. AGE inf­la­mas­yon ve ok­si­das­yo­nu ar­tı­ra­bi­lir yaş­lan­ma, kalp, be­yin, ke­mik ve ek­lem, böb­rek, in­sü­lin di­ren­ci, ane­mi ve cil­di et­ki­le­yen ya­şa bağ­lı has­ta­lık­la­rın te­mel ne­de­ni­dir.
 
TAV­Sİ­YE: AGE tü­ke­ti­mi­ni azalt­mak için en iyi şey müm­kün ol­du­ğun­ca çiğ ye­mek­tir. Yi­ye­cek­le­ri su baz­lı yön­tem­le (bu­har­da ve­ya kay­nat­ma) ile pi­şi­rin ve­ya sir­ke, li­mon su­yu ile pi­şir­me­den ön­ce ma­ri­ne edin. An­ti­ok­si­dan ve an­ti-inf­la­ma­tu­ar gı­da­lar tü­ket­mek AGE'­nin ne­den ol­du­ğu inf­la­mas­yon ve ok­si­das­yo­nu azalt­ma­ya yar­dım­cı olur. Çi­lek, tat­lı pa­ta­tes ve ye­şil yap­rak­lı seb­ze­ler
tü­ke­tin.
 
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim