• BIST 110.932
  • Altın 174,726
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 19 °C

Ulu Ön­der Ata­tür­k bugünleri o zamandan görmüştü

Ulu Ön­der Ata­tür­k bugünleri o zamandan görmüştü
Dünyaya nam salan bir mücadeleyle vatanı düşmandan kurtaran Mustafa Kemal Atatürkmemleketin gelecekte karşılaşacağı zorlukların çözümünü o günkü sözleriyle bildirmiş…

Yurdu düş­man­lar­dan kur­ta­rıp Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ni ku­ran Ulu Ön­der Ata­tür­k’­ün ne ka­dar ile­ri gö­rüş­lü ol­du­ğu, bir kez da­ha bel­ge­ler­le göz­ler önü­ne se­ril­di. Ya­zar Ay­dın Ke­le­şoğ­lu,
yıl­lar sü­ren ti­tiz bir ça­lış­may­la el­de et­ti­ği, Ata­tür­k’­ün dün­ya ba­rı­şı, dış po­li­ti­ka, iç po­li­ti­ka, sos­yal, kül­tü­rel ha­yat, eği­tim, din, de­mok­ra­si, öz­gür­lük ve ba­ğım­sız­lık ko­nu­la­rın­da­ki ön­gö­rü­le­ri­ni Bil­gi Ya­yı­ne­vi­’n­den çı­kan “Dün­den Ya­rı­na Ata­tür­k’­ün Ön­gö­rü­le­ri­” ad­lı ki­ta­bın­da top­la­dı.

İŞTE O SÖZLER

Mil­let ge­re­kir­se hü­kü­me­ti dü­şü­rür

Her za­man Mil­let, hü­kü­me­tin bek­çi­si ol­ma­lı­dır. Çün­kü Hü­kü­met­le­rin ic­ra­atı kö­tü olup da, mil­let iti­raz et­mez ve o hü­kü­me­ti dü­şür­mez­se, mil­let bü­tün ku­sur ve ka­ba­ha­te ka­tıl­mış de­mek­tir. (…) Ha­ki­ka­ten şu­nun bu­nun oyun­ca­ğı ola­bi­len mil­let­ler, hak­la­rı­nı id­rak et­me­miş de­mek­tir. Ve böy­le bir mil­let de bas­kı al­tın­da bu­lun­du­rul­ma­ya müs­te­hak olu­r”

Mec­lis mil­le­te bo­yun eğ­me­li­dir

“…Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si yal­nız ve yal­nız mil­le­tin­dir. Mil­le­tin seç­ti­ği mil­let­ve­kil­le­rin­den olu­şur. Bu mec­lis yal­nız ve yal­nız mil­le­tin em­ri­ne bo­yun eğ­mek zo­run­da­dır. İs­mi ve ma­ka­mı ne olur­sa ol­sun mil­let bu hak­kı­nı bir şah­sa ve ma­ka­ma tes­lim ede­mez.”

Di­ni kul­la­na­rak çı­kar el­de eder­ler

“Şu unu­tul­ma­ma­lı­dır ki, mil­le­tin ege­men­lik hak­kı­nı bir ki­şi­de ya da sa­yı­lı ki­şi­le­rin elin­de bu­lun­dur­mak­tan ya­rar­la­nan ca­hil ve saf in­san­lar var­dır. Hü­küm­dar­lar ken­di­le­ri­ni ha­ya­li bir gü­cün tem­sil­ci­si ta­nır­lar ve bun­dan zevk alır­lar. Ama on­la­rın et­ra­fın­da­ki çı­kar­cı­lar bu­nu din­sel bir gö­rü­nü­me bü­rün­dü­re­rek tüm ulu­su al­dat­ma­ya ve ka­ran­lı­ğa sü­rük­le­me­ye ça­lı­şır­lar. Ni­te­kim şim­di­ye dek öy­le ol­muş­tur. Gi­de­rek ulu­sun ku­la­ğı o laf­la­ra alı­şır ve ya­pı­lan tel­kin­le­ri ger­çe­ğin ken­di­si sa­nır. Bu ki­şi­le­re ‘mür­te­ci­’ ve yap­tık­la­rı­na da ‘ir­ti­ca­’ de­nir. (…) Ulu­sal ege­men­li­ği­mi­zin bir dam­la­sı­nı şu ya da bu bi­çim­de ka­yıt al­tı­na al­mak is­te­yen­ler en ko­yu mür­te­ci­ler­dir. Öy­le­le­ri­ne kar­şı mil­le­tin ya­pa­ca­ğı şey, on­la­rı par­ça­la­mak­tır.”

Va­tan ha­in­le­ri yönetime sı­za­bi­lir

“Pek iyi bi­lir­si­niz ki sul­tan­lar­la ve ha­li­fe­ler­le yö­ne­til­miş ve yö­ne­ti­len ül­ke­ler­de, va­tan için ve mil­let için en bü­yük teh­li­ke, sul­tan­la­rın ve ha­li­fe­le­rin düş­man­lar ta­ra­fın­dan sa­tın alın­ma­la­rı­dır. Bu, çok de­fa ko­lay­lık­la sağ­la­na­bil­miş­tir. Mec­lis’­le yö­ne­ti­len ül­ke­ler­de ise en teh­li­ke­li du­rum, ba­zı mil­let­ve­kil­le­ri­nin ya­ban­cı­lar adı­na ve çı­ka­rı­na, ça­lın­mış ve sa­tın alın­mış ol­ma­la­rı­dır. Mil­let Mec­lis­le­ri­ne ka­dar gi­re­bil­me yo­lu­nu bu­la­bi­len va­tan­sız­la­ra her za­man rast­la­na­bi­le­ce­ği­ne, ta­ri­hin bu ko­nu­da­ki ör­nek­le­riy­le hük­met­mek zo­run­lu­dur. Bu­nun için mil­let, ken­di ve­kil­le­ri­ni se­çer­ken çok dik­kat­li ve ti­tiz ol­ma­lı­dır.”

Mec­lis­ler dik­ta­tör yönetime dönüşebilir

“Bi­zim çok kork­tu­ğu­muz ve dai­ma kor­ka­rak ken­di­mi­zi ko­ru­ya­ca­ğı­mız bir şey var­dır ki, her­han­gi bir şah­sın, da­ha zi­ya­de her­han­gi bir he­ye­tin dik­ta­tör yö­ne­ti­mi­ne dö­nüş­me­si­dir. Çün­kü şa­hıs­lar gi­bi Mec­lis­ler de dik­ta­tör olur. Ve Mec­li­sin dik­ta­tör­lü­ğü şa­hıs­la­rın dik­ta­tör­lü­ğün­den da­ha teh­li­ke­li ve da­ha öl­dü­rü­cü­dür.”

Ba­şa ge­ti­ri­len­le­ri dai­ma ir­de­le­yin

“…Bay­lar, sı­ra­sı gel­miş­ken, aziz mil­le­ti­me şu­nu tav­si­ye ede­rim ki, bağ­rın­da ye­tiş­ti­re­rek ba­şı­nın üs­tü­ne ka­dar çı­ka­ra­ca­ğı adam­la­rın ka­nın­da­ki, vic­da­nın­da­ki öz cev­he­ri çok iyi tah­lil et­mek dik­ka­tin­den bir an ge­ri kal­ma­sın.”

İn­gi­liz su­bay­la­ra tu­tuk­la­ma ted­bi­ri

“İn­gi­liz­ler İs­tan­bul Hü­kü­me­ti­ne sal­dı­rı­la­rı­nı ar­tı­ra­rak Ba­kan ve­ya mil­let­ve­kil­le­rin­den ba­zı­la­rı­nı ve özel­lik­le Ra­uf Be­y’­i tu­tuk­lar­lar­sa, kar­şı­lık ola­rak Ana­do­lu­’da bu­lu­nan İn­gi­liz su­bay­la­rı tu­tuk­la­na­cak­tır. Bu­na gö­re ge­rek­ti­ğin­de böl­ge­niz­de­ki İn­gi­liz su­bay­la­rı­nı tu­tuk­la­ya­bil­mek için şim­di­den ted­bir­ler alın­ma­sı­nı ri­ca ede­rim.”

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim