• BIST 103.328
  • Altın 193,733
  • Dolar 4,6527
  • Euro 5,4829
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 24 °C

Twitter'la vergi polemiği yaşanırken bakın hangi isimler vergi listesinde yok

Twitter'la vergi polemiği yaşanırken bakın hangi isimler vergi listesinde yok
Başbakan Erdoğan, Twitter'ın Türkiye'den vergisiz para kazandığını söylemişti. Twitter yasal olarak vergi vermek zorunda değil ama bakın kimler vergi vermek zorundayken vermedi.

Twitter, vergisiz bir şekilde Türkiye'den reklam gelirleri elde ettiği söylenmişti. Ma­li­ye Ba­ka­nı da bu yön­de bir ça­lış­ma yap­tık­la­rı­nı, ör­ne­ğin twit­te­r’­e rak­lam ve­ren­le­re, yüz­de 18 ye­ri­ne yüz­de 36 KDV uy­gu­la­na­bi­le­ce­ği­ni açık­la­mış­tı.

Ku­rum­lar Ver­gi­si Ka­nu­nu­’na gö­re; Tür­ki­ye­’de iş ye­ri olan ve­ya dai­mi tem­sil­ci bu­lun­du­ran şir­ket­le­rin, Tür­ki­ye­’de el­de et­tik­le­ri ka­zanç­lar ver­gi­len­di­ri­le­bi­li­yor­du. Twit­te­r’­in ise Tür­ki­ye­’de iş­ye­ri ve­ya dai­mi tem­sil­ci­si yok­tu.

TÜR­Kİ­YE­’DE­Kİ DEV KUŞ­LAR

Dün Sözcü­’nün man­şe­tin­de “Tay­yi­p’­in Zen­gin­le­ri Ver­gi Lis­te­si­ne Gi­re­me­di­”ha­be­ri var­dı.
Gi­re­me­yen­le­rin bir kıs­mı; Tür­ki­ye­’nin “Ca­ri açı­ğı­nın yüz­de 15’i­ni ka­pat­tı­ğı­nı­” biz­zat ken­di­si açık­la­yan, 25 mil­yon do­la­ra “ye­ni bir köş­k” alan Re­za Zer­rab, Sa­bah-ATV ha­vu­zu­na 100’er mil­yon do­lar koy­du­ğu yö­nün­de ha­ber­ler çı­kan, mil­yar­lar­ca do­lar­lık iha­le­ler alan, iç­le­rin­de “mil­le­tin A’­sı­na koy­du­k” di­yen­le­rin de ol­du­ğu ki­şi­ler­di.

Üs­te­lik, bun­la­rın iş yer­le­ri de, vil­la­la­rı ve köşk­le­ri de Tür­ki­ye­’dey­di.

Pa­ta­gon­ya­’da ya­şa­ma­dık­la­rı­na gö­re, bu dev kuş­la­rın ver­gi­le­ri ne­re­dey­di?

DEV KUŞ­LA­RA BA­KAR MI­SI­NIZ?

Re­za ZAR­RAB, Meh­met CEN­GİZ, Ni­hat ÖZ­DE­MİR, Ce­lal KO­LOĞ­LU, Bu­rak ER­DO­ĞAN, Ce­mal KAL­YON­CU, Et­hem SAN­CAK, Rem­zi GÜR, Ab­dul­lah TİV­NİK­Lİ, Ah­met Ça­lık, İb­ra­him ÇE­ÇEN, Fet­tah TA­MİN­CE, Ad­nan ÇE­Bİ, Meh­met Na­zif GÜ­NAL, Ah­met Na­zif ZOR­LU, Tun­cay ÖZİL­HAN, Fe­rit ŞA­HENK, Fi­liz ŞA­HENK, Ne­ca­ti KUR­MEL, Ka­zım TÜR­KER, Ömer DİNÇ­KÖK, İmam AL­TIN­BAŞ, Ka­mil YA­ZI­CI, Er­man ILI­CAK, Ünal AY­SAL, Ali Ni­hat GÖK­Yİ­ĞİT, Yıl­maz ULU­SOY, Ne­zih BA­RUT ve da­ha on­lar­ca isim…

Bun­lar yüz mil­yon­lar­ca, mil­yar­lar­ca do­lar ser­ve­ti olan, bü­yük ya­tı­rım­lar ya­pan ve en çok ver­gi öde­yen­le­rin yer al­dı­ğı 100 ki­şi­lik lis­te­de adı ol­ma­yan, Tür­ki­ye­’de ya­şa­yan dev kuş­lar..

VER­Gİ­LER NE­RE­DE?

Hak­lı ola­rak so­ru­yo­ruz; Tür­ki­ye­’de iş ye­ri ve­ya dai­mi tem­sil­ci­si bi­le ol­ma­yan Twit­ter ku­şu­nu da­hi “Na­sıl ver­gi­len­di­ri­riz?” di­yen Baş­ba­kan ve Ma­li­ye Ba­ka­nı, bir de yu­ka­rı­da­ki isim­ler için “Na­sıl ver­gi­len­di­ri­riz?” di­ye­cek mi?

Tür­ki­ye­’de en çok ver­gi öde­yen 100 ki­şi­den 100’ün­cü sı­ra­da olan 2.5 mil­yon li­ra ver­gi öde­miş.
Yu­ka­rı­da­ki dev kuş­lar, ser­vet­le­ri­nin yüz­de bi­ri, ba­zı­la­rı bin­de bi­ri ka­dar ver­gi öde­miş ol­sa, ilk 100’e gi­re­cek­ler!

As­ga­ri üc­ret­ten bi­le ver­gi alı­nan bu ül­ke­de, ka­mu vic­da­nı, bu tab­lo­dan fev­ka­la­de ra­hat­sız!

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim