• BIST 107.015
  • Altın 172,213
  • Dolar 4,0658
  • Euro 4,9307
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 17 °C

Milletvekillerinden THY Skandalına Sert Tepki

Milletvekillerinden THY Skandalına Sert Tepki
Milletvekilleri, Muhammed Çetin'in THY uçağından indirilmek istenmesine sert tepki gösterdi. Vekiller Meclis'in THY'den hesap sormasını istedi

AK Par­ti­'den is­ti­fa eden Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med Çe­ti­n'­in Pa­kis­ta­n'­a gi­der­ken THY uça­ğın­dan in­di­ril­mek is­ten­me­si­ne par­la­men­to­dan tep­ki yağ­dı. Mil­let­ve­kil­le­ri ya­pı­la­nın mil­let ira­de­si­ne say­gı­sız­lık ve bir milletve­ki­li­nin iti­bar­sız­laş­tır­ma ça­lış­ma­sı­ ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.

YOK OL­SU­N ­AN­LA­YI­ŞI

CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li En­gin Al­tay: Tam bir skan­dal. İk­ti­dar par­ti­sin­den ay­rı­lan bir mil­let­ve­ki­li­ne böy­le bir iş­le­min ya­pıl­ma­sı­ ik­ti­da­rın tı­ni­ye­ti­ni or­ta­ya koy­du. THY'­de ik­ti­da­ra şi­rin gö­rün­mek is­te­yen iş­gü­zar­la­rın tavrı ise va­him. İk­ti­da­rın bi­linç­li ta­sar­ru­fu var­sa olay çok da­ha va­him. İk­ti­da­rın bir güç şı­ma­rık­lı­ğı içerisinde dev­le­ti bir çift­lik an­la­yı­şı ile yö­net­ti­ği­nin bir gös­ter­ge­si­dir. Ya­rın mu­ha­le­fet mil­let­ve­kil­le­ri için de ben­zer uygu­la­ma­lar ya­pı­lır­sa şa­şır­ma­yız. Ta­li­ma­tı THY Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve­ya Ba­kan­lık ver­miş­se bu bölücülüktür, ben­den ol­ma­yan yok ol­sun an­la­yı­şı­dır. Ka­bul edi­le­mez.

SİYASİ TALİMAT VAR

MHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Ok­tay Vu­ral: Ya­şa­nan­lar utanç ve­ri. Mil­let ira­de­si ile se­çil­miş bir mil­let­ve­ki­li­nin bu şe­kil­de bir mu­ame­le­ye ta­bi tu­tul­ma­sı ka­bul edi­le­mez. Tür­ki­ye par­ti dev­le­ti­ne dö­nüş­tü. THY, yet­ki­si­ni millet ira­de­si­nin aley­hi­ne kul­lan­dı. Atan­mış bir kim­se mil­le­tin ira­de­si­ni tem­sil eden bir ve­ki­li açık­ça itibarsız­laş­tır­mak is­te­miş­tir. Bu bir si­ya­si gi­ri­şim ve ta­li­mat­la ya­pıl­mak­ta­dır. THY bu­nun he­sa­bı­nı ver­me­li, Mec­lis Baş­ka­nı da bu­nun he­sa­bı­nı sor­ma­lı ve THY'­yi kı­na­ma­lı­dır.

TAM BİR FA­ŞİZM

CHP Ma­lat­ya Mil­let­ve­ki­li Ve­li Ağ­ba­ba: Mil­let­ve­ki­li Çe­ti­n'­in ba­şı­na ge­len­ler şa­ka gi­bi. Böy­le bir şey ol­ma­sı ak­la ha­ya­le ge­le­bi­le­cek bir şey de­ğil. Bir mil­let­ve­ki­li­nin uçak­tan in­di­ril­mek is­ten­me­si tam bir fa­şizm. Siyasi gö­rü­şü ne olur­su ol­sun. İk­ti­dar par­ti­si mil­let­ve­ki­li de­ğil di­ye hak­la­rı­nın kul­lan­dı­rıl­ma­mak is­ten­me­si ka­bul edi­le­mez. Ya­rın ye­mek­ha­ne­ye sok­ma­sın, kür­sü­de de ko­nuş­tur­ma­sın­lar. Çok cid­di bir ayıp. Milletve­ki­li­ hak­la­rı­nın her­ke­se eşit ol­ma­sı la­zım.

İNSANLIK SUÇUDUR

MHP Milletvekili Reşat Doğru: İnsan haklarına uymayan çok yanlış bir harekettir. THY, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi öz malıdır. Milletvekilinin hepsine eşit ve aynı seviyede davranması gerekir. İnsan hakları komisyon üyesi olarak bu hadiseyi şiddetle protesto ediyo-rum. Ak Parti'nin yapmış olduğu tamamen insanlık suçu olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da herkesin tepki göstermesini istiyorum. Buna TBMM ve tüm üyelerinin tepki göstermesi lazım. Hiç kimse bir milletvekilini bu şekilde aşağılayamaz küçük düşüremez. Kazanılmış haklarının herkesin eşit seviyede kullanması gerekir.

Kurumsal kimliği rencide bahanesi

THY ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Çe­ti­n'­in son dö­nem­de yap­tı­ğı uçak se­ya­hat­le­rin­de şir­ke­tin aleyhinde ko­nuş­ma­lar yap­tı­ğı­nı öne sü­re­rek: "Ku­rum­sal kim­li­ği­mi­zi ren­ci­de et­miş­tir. Bu ge­liş­me­ler üzerine THY yö­ne­ti­mi Ba­ğım­sız Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med Çe­ti­n'­i uçuş­lar­da up­gra­de et­me­me ka­ra­rı almıştır" de­di.

KURUMLAR ÇİFTLİKLERİ DEĞİL

CHP Milletvekili Erdoğan Toprak: Tasvip edilebilecek bir olay değil. Devlet kurumlarının tanıdığı hakları iktidar ve muhalefet ayrımı yaparak, kişilerin keyfi tutum takınmaları doğru değil. Kurumlar kendi çiftlikleri değil orada verilen yetkiler doğrultusunda hareket edilmeli. Kabul edilebilir tarafı yok. Halkın temsilcisi olmuş birisini toplum içerisinde kişiliğinin rencide edilmesini onur kırıcı noktasına getirilmesini kınıyorum. THY açıklaması inandırıcı değil, tamamen komedi. Kurumların başındaki kişiler, iktidarla değil devletle kendisini özdeşleştirmeli.

UPGRADE YÖNETMELİĞİ NEDİR?

THY Özel Yolcu Programı'nda 4 adet statü bulunuyor. Bu statüler Classic, Classic Plus, Elite ve Elite Plus. THY, Özel Yolcu Programı'na yeni üye olan müşteriler Classic statü ile başlıyor sonrasında ise yaptıkları uçuşlara göre statülerini artırabiliyor.

THY Özel Yolcu Programı statülerinde upgrade ederek ekstra bagaj hakkı, ücretsiz upgrade gibi özel uçuş ve havalimanı hizmetlerinden yararlanıyor. Milletvekilleri ise Classic sınıftan bilet almış olsa dahi Upgrade Yönetmeliği gereği boş koltuk olması durumunda Business klasta seyahat edebiliyor.

Vekilin valizini götürmediler

Pa­kis­ta­n'­a gi­der­ken THY uça­ğın­dan in­di­ril­mek is­te­nen İs­tan­bul Ba­ğım­sız Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med Çe­tin skan­dal­la il­gi­li "Ba­lık baş­tan ko­ka­r" de­de. En­gel­le­me ne­de­niy­le 3 sa­at ge­cik­mey­le ulaş­tı­ğı Pa­kis­ta­n'­da ko­nu­şan Çe­tin, İs­tan­bu­l'­day­ken in­di­ri­len va­li­zi­nin uça­ğa tek­rar yük­len­me­di­ği­ni belirtti ve Hiç­bir eş­yam yok; üs­tüm­de­ki­ler­le kal­dı­m. Dö­ner­ken up­gra­de me­se­le­si­ni dü­zelt­mez­ler­se hu­kuk önün­de hak­la­rı­mı­zı ara­rı­z" de­di. THY'­yi ten­kit et­ti­ği için bu uy­gu­la­ma­ya ma­ruz kal­dı­ğı söy­le­mi­ne de açık­lık ge­ti­ren Çe­tin şöy­le ko­nuş­tu: "TH­Y uçak­la­rın­da BUGÜN, Za­man, Ta­raf ve Söz­cü gi­bi ga­ze­te­le­rinin bulunmamasının yan­lış oldu­ğu­nu söy­le­dim. Bu ga­ze­te­le­rin ima­jı­na böyle za­rar ve­re­mez­si­niz; Tür­ki­ye­'nin ima­jı­na le­ke sü­rer­si­niz de­dim." Çe­tin, THY açık­la­ma­sı­nın çar­pıt­ma ve ken­di­le­ri­ni kur­tar­mak için ba­ha­ne ol­du­ğu­nu kay­det­ti.

Çiçek: Devreye girdim

Öte yandan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, kendisini arayan Muhammed Çelik'e yasanan skandaldan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Çiçek "Olay sırasında uçağın kalkması için devreye girdim. Pakistan dönüşü benzer bir olayın yaşanmaması için yetkililerle görüşeceğim" dedi.

http://www.istanbulhaber.com

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim