• BIST 117.159
  • Altın 166,390
  • Dolar 3,9322
  • Euro 4,8292
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 18 °C

MHP'den bomba iddia: MİT, TSK'dan tank füze bile isteyebilir

MHP'den bomba iddia: MİT, TSK'dan tank füze bile isteyebilir
MHP'li Faruk Bal, MİT yasa teklifiyle kurumun iç ve dış operasyon yapabilir hale getirildiğine dikkat çekti.

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mil­let­ve­ki­li Fa­ruk Bal, Mİ­T’­in ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­kun ta­nı­dı­ğı iki le­gal ku­ru­luş olan em­ni­yet ve or­du­nun ya­nın­da üçün­cü bir ku­ru­luş ha­li­ne ge­ti­ril­di­ği­ne işa­ret et­ti. Ana­ya­sa ve mev­zu­ata gö­re meş­ru iç ve dış gü­ven­li­ği po­lis ve as­ke­rin üst­len­di­ği­ni be­lir­ten Bal, hu­kuk ve mev­zu­at dı­şı­na çı­kıl­dı­ğın­da bu gö­rev­li per­so­ne­lin yar­gı­lan­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı. Hu­kuk dev­le­ti­nin ya­sa­ma, yü­rüt­me ve yar­gı or­gan­la­rıy­la den­ge­len­miş me­ka­niz­ma­sı­nın üze­ri­ne ye­ni bir güç, ye­ni bir kud­ret in­şa edil­di­ği­ni kay­de­den Bal, pi­ya­sa eko­no­mi­si­nin üze­ri­ne de Mİ­T’­in gü­cü­nü or­ta­ya ko­ya­rak Tür­ki­ye­’nin yep­ye­ni bir bi­lin­me­ze doğ­ru sü­rük­len­mek is­ten­di­ği­ni ifa­de et­ti.

Ya­sa tek­li­fi­ne gö­re Mİ­T’­in iç, dış ope­ras­yon ya­pa­bi­lir ha­le gel­di­ği­ni an­la­tan Bal, “Or­du­dan tank is­ter, top is­ter, uçak is­ter, fü­ze is­ter, ge­re­kir­se ve­ya ka­fa­sı­na eser­se dış ope­ras­yon­da bir­ta­kım iş­le­ri ya­par. Yar­gı­la­ma yok. Bu Mİ­T’­in gö­re­vi de­di­ği­niz za­man akan su­lar du­ru­lur. Tür­ki­ye­’ye gö­re du­ru­lur da ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­ka gö­re du­ru­lur mu? Ha­yır. Ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­ka gö­re du­rul­maz. Siz TIR’­lar­la sevk et­ti­ği­niz si­lah­lar­la il­gi­li Tür­ki­ye­’yi mu­ahe­ze et­ti­re­cek­si­ni­z” de­di.

HAK VE HÜR­Rİ­YET İH­LA­Lİ

Ka­nun tek­li­fiy­le va­tan­da­şın çe­kir­dek hak­kı de­ni­len sa­vaş ha­lin­de da­hi ili­şi­le­me­ye­cek alan­la­rı­na Mİ­T’­in so­kul­du­ğu­nu an­la­tan Bal, özel ha­ya­tın giz­li­li­ği ile te­mel hak ve hür­ri­yet­le­rin ih­lal edil­di­ği­ni kay­dederek, “Va­tan­daş­lar ara­sın­da­ki eşit­lik hu­ku­ku bo­zu­lu­yor. Ko­nut do­ku­nul­maz­lı­ğı or­ta­dan kal­kı­yor. İfa­de hür­ri­ye­ti, ha­ber­leş­me hür­ri­ye­ti, ba­sın hür­ri­ye­ti, hal­kın ha­ber al­ma hür­ri­ye­ti ve hak ara­ma hür­ri­ye­ti­ni kı­sıt­la­nı­yor. Mah­ke­me­le­rin ba­ğım­sız­lı­ğı­nı teh­dit al­tı­na so­ku­lu­yor” ifadelerini kullandı.

Dİ­LE­Dİ­Ğİ BEL­GE­Yİ ALA­Bİ­LE­CEK

Ya­sa ile Mİ­T’­in di­le­di­ği bel­ge ve bil­gi­le­ri is­te­di­ği ku­rum ve ku­ru­luş­tan ala­bi­le­ce­ği­ni, di­le­di­ği ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın bil­gi­sa­yar­la­rı­na gi­rip elek­tro­nik bil­gi­le­ri­ne ula­şa­bi­le­ce­ği­ni di­le ge­ti­ren Bal, bu bil­gi­le­ri ver­me­yen­le­rin de 3 yıl­dan 12 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Bal, Mİ­T’­e ve­ri­len yet­ki­ler­le bir­lik­te Tür­ki­ye­’de AK­P’­nin aya­ğı­na do­la­nan her­ke­sin risk al­tı­na gir­di­ği­ni ifa­de et­ti.

Hü­kü­me­tin MİT Ya­sa­sı­’nı Yü­ce Di­va­n’­dan kur­tul­mak için çı­kar­dı­ğı­nı be­lir­ten Bal, “O­pe­ras­yon­lar­da or­ta­ya çı­kan yol­suz­luk­la­rı, hır­sız­lık­la­rı, ka­ra pa­ra ak­la­ma­la­rı­nı, al­tın ka­çak­çı­lık­la­rı­nı ört­bas ede­bil­mek onun de­lil­le­ri­ni yok ede­bil­mek ve on­la­rı bu­lan po­lis­le­ri sav­cı­la­rı çe­te şek­li­ne dö­nüş­tü­re­rek on­la­ra kar­şı bir is­tik­lal mü­ca­de­le­si ve­rir­ken Mİ­T’­e de bir mis­yon ver­mek için bu ya­sa çı­ka­rı­lı­yo­r” şek­lin­de ko­nuş­tu.

AMAÇ OS­LO­’YA YA­SAL ZE­MİN

MİT Ya­sa­sı­’nın ikin­ci ama­cı­nın Os­lo ve İm­ra­lı gö­rüş­me­le­ri­ne ya­sal ze­min ka­zan­dır­mak ol­du­ğu­nu be­lir­ten Bal, şun­la­rı söy­le­di: “Tür­ki­ye­’de ana­lar ağ­la­ma­sın, PKK yurtdı­şı­na çı­ka­cak al­dat­ma­ca­sı ile PKK si­la­hıy­la bir­lik­te Tür­ki­ye­’nin Gü­ney­do­ğu Böl­ge­si­‘n­de­ki mez­ra, köy, il­çe, bel­de ve vi­la­ye­te in­di. Bun­lar ge­ce si­lah­lı, gün­düz kü­lah­lı. Ge­ce teh­dit edi­yor, gün­düz kü­la­hıy­la hük­me­di­yor. Ora­da ör­güt Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­la­rın­dan ver­gi top­lu­yor. Va­tan­daş­la­rı­mı­zı as­ke­re al­ma söy­le­mi adı al­tın­da da­ğa gön­de­ri­yor. Asa­yiş bir­lik­le­ri, öz yö­ne­tim adı al­tın­da kim­lik kon­tro­lü ya­pı­yor ve şe­hit­lik­ler ku­ru­yor. Bu böl­ge­ler­de aday­la­rı ben be­lir­le­rim di­ye­rek mil­le­tin ira­de­si­ni ha­kim ol­mak­tan çı­ka­rı­yor, te­rör ör­gü­tü­nün ira­de­si­ni ora­ya hü­küm­ran kı­lı­yo­r.”

30 Mart özerkliğin ilan seçimi oldu

BDP’­li yet­ki­li­le­rin söy­lem­le­ri­ni de ha­tır­la­tan Bal şun­la­rı söy­le­di: “Son se­çim­ler be­lir­len­miş olan bu böl­ge­nin sı­nı­rı­nın çi­zil­me­si se­çi­mi­dir. Bu­ra­lar­da özerk­li­ğin ila­nı se­çi­mi, özerk­li­ğin re­fe­ran­du­mu­dur. Bu­ra­la­ra ha­kim kı­lı­nan, AK­P’­nin meş­ru­laş­tır­dı­ğı mü­za­ke­re­ler­le ma­sa­sı­na otur­du­ğu İm­ra­lı­’da­ki ağır ha­pis mah­ku­mu­na li­der­lik ve öz­gür­lük se­çi­mi­dir de­di­ler. Bu kap­sam içe­ri­sin­de hü­kü­met yet­ki­li­le­ri­nin gi­de­ce­ği yer, Yü­ce Di­van­dır. Ab­dul­lah Öca­lan uyar­dı. ‘Yü­ce Di­va­n’a gi­di­yor­su­nuz, ben si­zi kur­ta­ra­ca­ğı­m’ de­di, bu ka­nu­nu ge­tir­di­ler.”

STK VE PAR­Tİ­LE­RİN “İ­Nİ­NE­” Gİ­RE­CEK­LER

İk­ti­da­rı oto­ri­ter ve dik­ta an­la­yı­şı içe­ri­sin­de ol­mak­la suç­la­yan Bal, ik­ti­da­rın aya­ğı­na do­ku­nan ba­sı­nın MİT Ka­nu­nu ile teh­dit al­tın­da ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “Ken­di ta­bir­le­ri ile her si­ya­si par­ti­nin, si,vil top­lu­mö ör­güt­le­ri­nin ini­ne gi­re­cek­ler, si­ya­si par­ti­ler de­mok­ra­si­nin vaz­ge­çil­mez un­su­ru ol­mak­tan çı­ka­cak. İk­ti­da­ra kar­şı mu­ha­le­fet kud­re­ti­ni yok ede­cek­ler. Gi­re­me­dik­le­ri şir­ket­le­rin içi­ne gi­re­cek­ler on­la­rı ya yan­daş ha­le ge­ti­re­cek­ler, ya da or­ta­dan kal­dır­ma­ya te­şeb­büs ede­cek­le­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Tür­ki­ye­’nin is­tib­dat dev­le­ti ha­li­ne ge­ti­ril­mek is­ten­di­ği söy­le­di.

http://www.istanbulhaber.com

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim