• BIST 110.932
  • Altın 175,132
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 23 °C

Konut kredisi kullananlara müjde!

Konut kredisi kullananlara müjde!
Konut kredisini döviz olarak kullanan ve büyük mağduriyetler yaşayanların temsilcileri, bankalarla masaya oturdu. Bankalar, sorunun çözümüne olumlu yaklaşıyor.

Kullandıkları konut kredisi yüzünden bunalımlı yıllar geçiren ve kendilerini "dövizzede" olarak adlandıranlar, sorunlarına çözüm arıyor. Bankalar, Japon Yeni ve İsviçre Frangı ile konut kredisi kullanan 7 bin kişinin temsilcileriyle masaya oturdu. Çözüm toplantısında her banka genel müdürlük bünyesinde koordinatör atamaya karar verdi.

Konut kredisi kullananlara müjde

Ban­ka­lar Bir­li­ği­’ne üye ban­ka tem­sil­ci­le­ri dö­viz­ze­de­le­rin so­run­la­rı­nı çöz­mek için kol­la­rı sı­va­dı. Dün Dö­vi­ze En­deks­li Ko­nut Kre­di­si Mağ­dur­la­rı Der­ne­ği­’nin (DÖV­DER) tem­sil­ci­le­riy­le ban­ka­la­rın üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri bir ara­ya gel­di. Fi­ba ve Şe­ker­bank ha­ri­cin­de­ki tüm ban­ka­la­rın tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lım gös­ter­di­ği top­lan­tı­da dö­viz­ze­de­le­rin so­run­la­rı­na da­ha hız­lı çö­züm bul­mak için ge­nel mü­dür­lük bün­ye­sin­de bi­rer ko­or­di­na­tör atan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di.
 
Sis­tem na­sıl iş­le­ye­cek
 
Her ban­ka ata­dı­ğı ko­or­di­na­tö­rün ile­ti­şim nu­ma­ra­la­rı­nı DÖV­DE­R’­e bil­di­re­cek. Dö­viz kre­di­si kul­la­nan ki­şi­ler kre­di çek­tik­le­ri ban­ka­la­ra git­tik­le­rin­de her­han­gi bir so­run ya­şar­sa hız­lı çö­züm için ban­ka­nın ata­dı­ğı ko­or­di­na­tö­re ula­şa­cak, so­ru­nu an­la­ta­cak ve dev­re­ye ko­or­di­na­tör gi­re­cek. 
 
Ödemeler yüzde 30 azalacak
 
Kre­di­ler ilk baş­vu­ru ta­ri­hin­de­ki ana­pa­ra üze­rin­den Türk Li­ra­sı­’na dö­nüş­tü­rü­le­cek. TL’­ye dö­nü­şen kre­di­nin ye­ni ya­pı­lan­dır­ma­da­ki ay­lık fa­iz ora­nı yüz­de 1,25 ola­rak he­sap­la­na­cak. Bu­gü­ne ka­dar öden­miş olan kı­sım çı­ka­rıl­dık­tan son­ra ka­lan mik­ta­rın ay­lık öde­me tu­ta­rı ye­ni­den he­sap­la­na­cak. Böy­le­ce ay­lık öde­me ra­ka­mı yüz­de 30 ci­va­rın­da aza­la­cak.
 
‘250 bin liralık sınır kalksın’
 
DÖV­DER tem­sil­ci­si Bu­rak Şen­gül, gö­rüş­me­le­ri olum­lu adım ola­rak de­ğer­len­dir­di. Şen­gül, “Tür­ki­ye­’de 7 bin ci­va­rın­da dö­viz cin­sin­den konut kre­disi kul­la­nan ki­şi var. Bun­la­rın da ka­lan borç­la­rı yak­la­şık 4 mil­yon li­ra ci­va­rın­da. Ban­ka­la­rın tem­sil­ci­le­riy­le yap­tı­ğı­mız top­lan­tı­da 3 mad­de­lik is­te­ği­miz ol­du. 250 bin li­ra­lık sı­nı­rın kalk­ma­sı­nı, da­va aç­mış ve Yar­gı­ta­y’­dan olum­suz ya­nıt al­mış ki­şi­ler ile bor­cu­nu ya­pı­lan­dır­mış olan­la­rın da kap­sa­ma gir­me­si­ni is­tedik. Bankalar taleplerimize sıcak baktı” de­di.

http://www.istanbulhaber.com

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim