• BIST 110.932
  • Altın 175,132
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 16 °C

Galatasaray'da Felipe Melo şoku!

Galatasaray'da Felipe Melo şoku!
Dünya Kupasına gidemediği için etkilenen Felipe Melo "Türkiye'de üzerime kurulan baskıdan sıkıldım"diyerek,ayrılık sinyali verdi.


Ga­la­ta­sa­ray'da ge­ri­de ka­lan se­zon­da or­ta­ya koy­du­ğu hırs­lı oyun­la Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­raf­tar­la­rın tak­di­ri­ni ka­za­nan Fe­li­pe Me­lo, ken­di­si­ne yö­ne­lik eleş­ti­ri­ler­den çok sı­kıl­dı. Sa­ha içe­ri­sin­de ba­zen hır­sı­na ye­nik dü­şen, ba­zen de jest ve mi­mik­le­ri ne­de­niy­le eleş­ti­ri­le­re ma­ruz ka­lan Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu­nun son ola­rak is­mi, ta­til yap­tı­ğı yer­de ba­zı Fe­ner­bah­çe­li ta­raf­tar­lar­la kav­ga et­ti­ği yö­nün­de­ki id­di­alar­la gün­de­me gel­miş­ti. An­cak ba­şa­rı­lı or­ta sa­ha bu id­di­ayı ya­lan­la­dı.Me­lo, sü­rek­li adı­nın bu tür olay­la­ra ka­rış­tı­rıl­ma­sı ve bir şe­kil­de Tür­ki­ye'de eleş­ti­ri ko­nu­su ya­pıl­ma­sı ne­de­niy­le son de­re­ce ra­hat­sız. Tec­rü­be­li fut­bol bu sı­kın­tı­sı­nı İs­pan­yol me­na­je­ri Jo­se Rod­ri­gu­ez Bas­ter'la da pay­laş­tı.
Brez­il­ya­lı fut­bol­cu­nun "Ga­la­ta­sa­ray'ı çok se­vi­yo­rum, ta­raf­ta­ra ve ku­lü­bü­me çok bağ­lı­yım. An­cak ku­lüp dı­şın­da ba­zı çev­re­ler üze­rim­de bir bas­kı or­ta­mı kur­ma­ya yel­te­ni­yor­lar ve bu ça­ba­la­rın­dan hiç vaz­geç­mi­yor­lar. Bu du­rum­dan sı­kıl­dım" di­ye­rek dert yan­dı­ğı öğ­re­nil­di.  

DÜNYA KUPASI’NA GİDEMEMEK MELO’YU ETKİLEDİ

Me­lo son ola­rak ge­çen se­zon so­nu Fe­ner­bah­çe'yle ya­pı­lan ve Ga­la­ta­sa­ray'ın 1-0 ka­zan­dı­ğı der­bi­de ya­şa­nan­lar­la gün­de­me gel­miş­ti. Em­re Be­lö­zoğ­lu'nun gör­dü­ğü kır­mı­zı kart son­ra­sı jest­le­ri ve mi­mik­le­ri ne­de­niy­le eleş­ti­ri­len Bre­zil­ya­lı oyun­cu hak­kın­da TFF Baş­ka­nı De­mi­rö­ren bir açık­la­ma yap­mış ve Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi­nin Me­lo'yu gön­der­me­si ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­muş­tu.  Bu açık­la­ma­ya Ga­la­ta­sa­ray sert tep­ki gös­te­rir­ken, Me­lo, Tür­ki­ye Ku­pa­sı fi­na­li son­ra­sı, se­re­mo­ni­de De­mi­rö­ren'in eli­ni sık­ma­mış­tı.
Öte yan­dan Ga­la­ta­sa­ray'la 2016'ya ka­dar söz­leş­me­si olan Me­lo'nun pi­ya­sa de­ğe­ri 10 milyo­nun üze­rin­de gö­zü­kü­yor. Me­na­jer Bas­ter, Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu­nun Av­ru­pa ve dün­ya­nın de­ği­şik yer­le­rin­den pek çok ta­li­bi ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Ga­la­ta­sa­ray'da mut­lu ol­ma­sı­na kar­şın, Tür­ki­ye'de üze­rin­de oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­lan bas­kı or­ta­mın­dan do­la­yı bu­na­lan Me­lo'nun şart­la­rın ol­gun­laş­ma­sı ve Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi­nin uy­gun bul­ma­sı du­ru­mun­da bu tek­lif­le­ri de­ğer­len­di­ri­le­bi­le­ce­ği öne sü­rü­lü­yor. Çok umut edip, ça­lış­tı­ğı hal­de Sco­la­ri ta­ra­fın­dan Dün­ya Ku­pa­sı için Bre­zil­ya Mil­li Ta­kı­mı'na se­çil­me­yen Me­lo, bu ha­yal kı­rık­lı­ğı­nın ar­dın­dan, çok göz önün­de ol­ma­yan bir li­gi de ter­cih ede­bi­lir.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim