• BIST 110.059
  • Altın 174,736
  • Dolar 4,0867
  • Euro 5,0024
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C

Fethullah Gülen'e kefil olan ABD'li isimler şoke etti

Fethullah Gülen'e kefil olan ABD'li isimler şoke etti
2006 yılında ABD'de Yeşil Kart başvurusunda bulunan Fethullan Gülen'in referans verdiği isimler dikkat çekti.

9 say­fa­lık re­fe­rans mek­tup­ta; CI­A es­ki yet­ki­li­si Gra­ham Ful­ler, CI­A es­ki gö­rev­li­si Ge­or­ge Fi­das ile AB­D’­nin es­ki An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si (ABD Ha­be­ral­ma Araş­tır­ma Da­ire­si es­ki di­rek­tö­rü) Mor­ton Ab­ra­mo­witz gi­bi isim­ler var­.

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, 21 Ka­sım 2006’ta, ABD Va­tan­daş­lık ve Göç­men­lik Ser­vi­si­‘ne Ye­şil Kart için SRC-07-035-53075 numaralı dosya ile başvuran Gülen'in sunduğu referans listesindeki isimleri köşesinde yazdı.

Gülen'in isteğinin nüfuzlu isimlerin referansıyla 21 Mayıs 2008'de kabul edildiğini yazan Yalçın, yazısını "Din­ci aka­de­mis­yen­ler ile CI­A gö­rev­li­le­ri ne tür bek­len­tiy­le F.Gü­le­n’­e ke­fil ol­du?" sorusuyla tamamladı.

Gü­len baş­vu­ru­sun­da, 9 Şu­bat 1998 ta­ri­hin­de Pa­pa II. John Pa­ul ile Ro­ma­’da yap­tı­ğı gö­rüş­me­nin bel­ge­si­ni de ver­di.

İş­te o isim­ler

- John L. Es­po­si­to, Ge­or­ge­town Üni­ver­si­te­si­’n­de İs­la­mi ça­lış­ma­lar pro­fe­sö­rüy­dü. ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’n­da ça­lış­tı; Pa­kis­tan gi­bi ki­mi As­ya hü­kü­met­le­rin­de da­nış­man ola­rak gö­rev yap­tı. AB­D’­de çe­şit­li İs­lam der­nek­le­ri kur­du; yö­net­ti. Gü­len hak­kın­da ki­tap yaz­dı.
- Law­ren­ce Ge­raty, an­ne­si ve ba­ba­sı Pro­tes­tan mis­yo­ner­di. Ya­hu­di -Pro­tes­tan inan­cı ka­rı­şı­mı Ad­ven­tist­le­r‘­in San Pas­qu­al Aka­de­mi­si­’ni ve İb­ra­ni Üni­ver­si­te­si­’ni bi­tir­di. Su­ri­ye ve Fi­lis­tin ar­ke­olo­ji­si üze­ri­ne ça­lış­tı. La Si­er­ra Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­siy­di.
- Ber­na­det­te An­dre­a, Te­xas Üni­ver­si­te­si­’n­de ka­dın hak­la­rı, İs­lam ve Os­man­lı ta­ri­hi ko­nu­sun­da uz­man­dı.
- Pa­ul Par­ker, İsa’­nın Bir­le­şik Ki­li­se­si­’ne bağ­lı ku­ru­lan Elm­hurst Col­le­ge baş­ka­nı pro­fe­sör­dü. İs­ra­il ve Fi­lis­ti­n‘­de yap­tı­ğı di­ni çe­şit­li­lik araş­tır­ma­la­rıy­la ta­nın­dı.
- John Obert Vall, İs­lam ta­ri­hi pro­fe­sö­rüy­dü. Ka­hi­re, Bey­rut ve Su­da­n’­da ya­şa­dı. 1991’de Mı­sır Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ma­dal­ya­sı al­dı.
- Floyd M. Scho­en­hals, Evan­je­lik Lut­he­ran Ki­li­se­si Pis­ko­po­su idi.
- John Bo­rel­li, Ge­or­ge­town Üni­ver­si­te­si­’n­de Din­le­ra­ra­sı Gi­ri­şim­ler Kür­sü­sü baş­ka­nıy­dı. İn­gi­liz Pro­tes­tan Ang­li­kan ki­li­se­si üze­ri­ne ça­lış­tı. Evan­je­lik top­lan­tı­la­rı­nın vaz­ge­çil­mez ko­nuş­ma­cı­la­rın­dan bi­riy­di. Was­hing­to­n’­da 2006’da “Ba­rış için Ulus­la­ra­ra­sı Na­ma­z” top­lan­tı­sı or­ga­ni­ze et­ti.
- Ja­mes E. Bow­ley, Mill­saps Col­le­ge­’n­de İb­ra­ni araş­tır­ma­lar uz­ma­nı ila­hi­yat pro­fe­sö­rüy­dü. Ya­hu­di ede­bi­ya­tı üze­ri­ne araş­tır­ma­lar ya­yın­la­dı.
- Jill Car­roll, Ri­ce Üni­ver­si­te­si­’n­de­ki “Di­ni Hoş­gö­rü Mer­ke­zi­” baş­ka­nıy­dı. Bu üni­ver­si­te­de 5 Ka­sım 2006’ta Fet­hul­lah Gü­len sem­poz­yu­mu dü­zen­le­di. Ted Dott­s’­in se­mi­ner baş­lı­ğı il­ginç­ti: “Me­to­dist Hı­ris­ti­yan­lı­ğı, Gü­len Su­fiz­mi.” Gü­len hak­kın­da ki­tap yaz­dı.
- Sherly San­tos-Hatc­hett, Te­xas Tech Üni­ver­si­te­si­’n­de pro­fe­sör de­kan­dı. ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­‘n­da ter­cü­man ola­rak gö­rev yap­tı.
- Da­vid B. Ca­pes, Ho­us­to­n’­da­ki pro­tes­tan Bap­tist Üni­ver­si­te­si­’n­de gö­rev­liy­di. “İ­sa­’nın Ayak Ses­le­ri­” gi­bi ki­ta­bı olan Ca­pes,1990’lar­dan be­ri din­ler ara­sı di­ya­log ça­lış­ma­la­rı yü­rü­tü­yor.
- Terry Mat­his, Ca­li­for­ni­a Üni­ver­si­te­si Ri­ver­si­de kam­pü­sü pa­pa­zıy­dı.
- Da­le F. Eic­kel­man, Dart­mo­uth Col­le­ge­’in­de an­tro­po­lo­ji pro­fe­sö­rüy­dü. Uzun yıl­lar Ku­veyt bu­lun­du; As­ya ve Or­ta­do­ğu araş­tır­ma­la­rı prog­ra­mı yü­rüt­tü.
- Lo­ye Ash­ton, Bir­le­şik İsa Ki­li­se­si mis­yo­ner­le­ri ta­ra­fın­dan ku­ru­lan To­uga­lo­o Col­le­ge do­çen­tiy­di. Ay­nı za­man­da pa­paz­dı. Tür­ki­ye­’ye sık sık gel­di; din­ler ara­sı dia­log hak­kın­da ki­tap yaz­dı.
- Tho­mas Mic­hel, F.Gü­le­n’­in Va­ti­ka­n’­da Pa­pa II. John Pa­ul‘­u zi­ya­re­ti ara­sın­da ha­zır bu­lu­nan AB­D’­li pe­der­di. En­do­nez­ya­’da ciz­vit “İ­sa­’nın Der­ne­ği­” üye­siy­di. Mı­sır ve Lüb­na­n’­da bu­lun­du.
- Ja­mes Ken­neth Ec­hols, Chi­ca­go­’da­ki Pro­tes­tan Lut­he­ran ila­hi­yat oku­lu­nun baş­ka­nıy­dı. AB­D’­de din­ler ara­sı dia­log se­mi­ner­le­ri yap­tı.
- Do­nald Se­ni­or, İs­ra­il’­de uzun yıl­lar di­ni araş­tır­ma­lar yap­tı. Ya­hu­di ve Müs­lü­man top­lu­luk­la­rı ara­sın­da­ki din­ler ara­sı di­ya­log top­lan­tı­la­rı dü­zen­le­di.

http://www.istanbulhaber.com

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim