• BIST 112.122
  • Altın 174,588
  • Dolar 4,0390
  • Euro 4,9849
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 17 °C

Erdoğan'a cahil demek serbest

Erdoğan'a cahil demek serbest
Yargıtay Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri için 'sert eleştiri' yakıştırmasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, 28 Ocak 2012’de TBMM’­de­ki grup top­lan­tı­sın­da Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a, “Tam bir yü­rü­yen ya­lan ma­ki­ne­si… Ne diyeyim, cahil adam. Recep Tayyip Erdoğan’ı ya­lan ma­ki­ne­si­ne bağ­la­sın­lar sa­mi­mi söy­lü­yo­rum 24 sa­at öter…” di­ye ses­len­di.


Baş­ba­ka­n’­ın avu­kat­la­rı bu söz­le­ri “ki­şi­lik hak­la­rı­na ağır ha­ka­ret” ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le mah­ke­me­ye ta­şı­dı. Da­va­nın gö­rül­dü­ğü An­ka­ra 1. As­li­ye Hu­kuk Mah­ke­me­si, yar­gı­la­ma so­nun­da 10 bin li­ra ma­ne­vi taz­mi­nat is­te­yen Er­do­ğa­n’­ı hak­lı bu­la­rak, Kı­lıç­da­roğ­lu­’nu 5 bin TL kıs­men taz­mi­nat öde­me­ye mah­kum et­ti.

Eleş­ti­ri normal
Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun avu­ka­tı Al­per Yıl­maz, mah­ke­me­nin ka­ra­rı­nı tem­yiz et­ti. Tem­yiz in­ce­le­me­si­ne ba­kan Yar­gı­tay 4. Hu­kuk Da­ire­si de oy bir­li­ği ile ka­ra­rı Kı­lıç­da­roğ­lu le­hi­ne boz­du. Da­ire­nin ka­ra­rı­nın ge­rek­çe­sin­de, her iki ta­ra­fın da si­ya­si ki­şi­lik­ler ol­du­ğu be­lir­ti­le­rek şöy­le de­nil­di: “A­çık­la­ma­la­rın top­lu­mu il­gi­len­di­ren ko­nu­la­ra iliş­kin bu­lun­ma­sı ne­de­ni ile da­va­cı­nın hak­kın­da ya­pı­lan bu sert eleş­ti­ri­le­re kat­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği, ko­nuş­ma­nın tü­mü­nün eleş­ti­ri sı­nır­la­rı için­de kal­dı­ğı ve da­va­cı­nın ki­şi­lik hak­la­rı­na sal­dı­rı teş­kil et­me­di­ği an­la­şıl­mak­ta­dır.”
Ye­rel mah­ke­me­nin da­va­cı­nın taz­mi­nat ta­le­bi­ni tüm­den red­det­me­si ge­re­kir­ken ye­rin­de ol­ma­yan ge­rek­çe­ler­le ya­zı­lı bi­çim­de ka­rar ver­me­si­nin usul ve ya­sa­ya uy­gun ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Da­ire’­nin boz­ma ka­ra­rı, An­ka­ra 1.As­li­ye Hu­kuk Mah­ke­me­si­’ne gön­de­ril­di. Da­ha ön­ce Er­do­ğan le­hi­ne taz­mi­na­ta hük­me­den mah­ke­me bu kez Yar­gı­ta­y’­ın boz­ma ka­ra­rı­na uya­rak taz­mi­nat ta­le­bi­ni ge­ri ala­rak da­va­yı red­det­ti.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim