• BIST 117.216
  • Altın 165,687
  • Dolar 3,9176
  • Euro 4,8144
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 18 °C

Çocuklar tablet tatili değil, deniz tatili yapmalı

Çocuklar tablet tatili değil, deniz tatili yapmalı
İmkanlar dahilinde yapılacak deniz, kum, güneş tatilleri çocuğun gelişimi için son derece önem taşıyor

De­niz ve gü­ne­şin çocukların sosyalleşmesini sağlamasının yanı sıra bedensel gelişimi açısından çok önemli yararları bulunuyor. Me­di­cal Park Göz­te­pe Has­ta­ne­si Ço­cuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Prof. Dr. İpek Ak­man, ai­le­le­re tab­let ta­ti­li ye­ri­ne ço­cuk­la­rı­nı; de­niz, kum ve gü­neş­le bu­luş­tur­ma­la­rı önerisinde bulundu.

Serda Kıvılcım’ın Bugün’de yer alan haberine göre, Ak­ma­n’­ın tav­si­ye­le­ri­ şöyle:
Boyları kısalıyor, kilo alıyorlar

 

- Es­ki dö­nem­le­rin yaz ta­til­le­ri de­niz, gü­neş, kum, bağ-bah­çe, oyun ola­rak ak­la ge­lir­ken, gü­nü­müz­de de­niz ve gü­neş­ten fay­da­la­na­bi­len ço­cuk­lar oran­sal ola­rak azal­ma­ya baş­la­dı. En te­mel se­bep­ler ise ta­til­le­rin eko­no­mik yü­kü ve ça­lı­şan an­ne- ba­ba­la­rın ço­cuk­la­rı­nın te­le­viz­yon ve bil­gi­sa­yar­la va­kit ge­çir­me­si.

- A­kıl­lı te­le­fon­lar, tab­let ve bil­gi­sa­yar ba­şın­da za­ma­nı­nı har­ca­yan ço­cuk­lar bir yan­dan hız­la ki­lo alır­ken, ha­re­ket­siz kal­ma­la­rı se­be­biy­le kı­sa boy­lu ol­mak­ta­dır­lar.

Doğal D vitamini: Güneş

 

- Gü­ne­şin ço­cuk­lar için fay­da­la­rı var­dır. Gü­neş vü­cu­da değ­di­ğin­de cilt al­tı yağ do­ku­sun­da D vi­ta­mi­ni­ne te­mel oluş­tu­ran ko­le­kal­si­fe­ro­lü ak­ti­ve eder. Ko­le­kal­si­fe­rol ise çe­şit­li en­zi­ma­tik iş­lem­ler­den son­ra D vi­ta­mi­ne dö­nü­şür. D vi­ta­mi­ni böb­rek ve ba­ğır­sak­lar­dan kal­si­yum emi­li­ni uya­rır. Ke­mik­ler­de kal­si­yum tu­tu­lu­mu da­ha faz­la olur. Ay­rı­ca uy­ku sı­ra­sın­da sa­lı­nan bü­yü­me hor­mo­nu da dev­re­ye gi­rin­ce ço­cuk­la­rı­mız­da bek­le­di­ği­miz bü­yü­me en gü­zel şek­li ile mey­da­na ge­lir. Ço­cuk­la­rı­mı­za bu se­bep­le “Ye­mek, gü­neş, uy­ku­” slo­ga­nı bu bil­gi­ler­le an­la­tıl­ma­lı, ha­tır­la­tıl­ma­lı ve bu slo­gan­la bir­lik­te on­la­rın bol bol oyun oy­na­ma­la­rı ve ha­re­ket et­me­le­ri teş­vik edil­me­li.

İsiliğin ilacı deniz

 

- De­niz, içer­di­ği mad­de­ler­le bir­çok has­ta­lı­ğa şi­fa­dır.

- De­niz su­yu­nun en et­ki­li özel­li­ği; ya­ra­lar­ı, aler­jik re­ak­si­yon­la­rın yol aç­tı­ğı iz­leri, bez kul­la­nan be­bek­ler­de olu­şan isi­likleri ve tah­riş olan böl­ge­le­ri te­da­vi et­me­si­dir.

- Cilt bo­zuk­lu­ğu has­ta­lık­la­rına da iyi gelir. Eg­za­ma, ato­pik der­ma­tit, se­def ve ro­sa­ce­a gi­bi cilt has­ta­lık­la­rı için de­niz su­yu­nun çok bü­yük
ya­ra­rı var­dır.

- Vü­cut tok­sin­le­rin­den ve ze­hir­li mad­de­ler­den arın­dır­ma­ya yar­dım­cı ol­ma­sı­nın ya­nın­da, hüc­re ye­ni­len­me­si­ne de kat­kı­da bu­lu­nur. Ölü hüc­re­le­rin yok ol­ma­sı­na, ba­ğı­şık­lık sis­te­min güç­len­me­si­ne, kan­da­ki ok­si­jen mik­ta­rın art­ma­sı­na, yar­dım­cı olur.

- Vü­cut di­ren­ci­ni ar­tı­rır ve be­de­ni ko­ru­ma al­tı­na al­ır. Saç­la­rın kepek­len­me­si­ni ve yağ­lan­ma­sı­nı ön­ler.

- Tuz­lu su si­nüs­le­rin te­miz­len­me­si­ni sağ­lar, bu­run tı­ka­nık­lı­ğı­nın dü­zel­me­si­ne yar­dım­cı olur.

Tüm kasları çalıştırır

 

- Ço­cuk­lar de­niz ke­na­rın­da oyun oy­nar­ken, ay­nı za­man­da yüz­me­ye de teş­vik edil­me­li­dir. Çün­kü yüz­me, ço­cuk­la­rın tüm kas­la­rı­nın ahenk­le ha­re­ket et­me­si­ni sağ­lar­ken, kol ve gö­ğüs kas­la­rı­nı can­lan­dı­rır. Ge­liş­me ça­ğın­da olan ço­cuk­la­rın kas­la­rı­nın ha­re­ket et­me­si, hem ge­li­şim­le­ri­ne önem­li bir kat­kı sağ­lar hem de ço­cuk­la­ra kuv­vet ve zin­de­lik ka­zan­dı­rır.

- Yüz­me ye­te­ne­ği ço­cu­ğun ge­li­şi­min­de et­ki­li olur. Ba­ğım­sız­lı­ğı ve öz­gü­ve­ni ge­liş­ti­rir. Su­yun için­de ço­cuk­lar de­ği­şik du­yu ve ha­re­ket tec­rü­be­le­ri edi­ne­bi­lir­ler. Ba­sınç duy­gu­su­nu, kar­şı kuv­ve­ti ve kal­dır­ma kuv­ve­ti­ni tec­rü­be eder­ler. Su cilt do­ku­su­na ma­saj ya­par ve den­ge his­si­ni ge­liş­ti­rir. Bu­nun­la be­ra­ber ço­cuk­lar de­ği­şik du­yu­lar­la vü­cut bi­lin­ci­ni ge­liş­ti­rir­ler.

Kumsalda oynasın

 

- Sü­rek­li de­niz­de yü­ze­me­yen kü­çük yaş­ta­ki ço­cuk­lar için kum­sal­lar ide­al sağ­lık­lı oyun alan­la­rı­dır.

- Gü­ne­şin ya­rar­la­rı­nın ya­nı sı­ra de­niz ku­mu­nun da ço­cuk­lar üze­rin­de olum­lu et­ki­le­ri var­dır.

- Is­lak de­niz ku­mun­da ya­pı­lan yü­rü­yüş­ler, kan da­mar­la­rı­nın ge­niş­le­me­si­ne ve ka­nın yu­ka­rı doğ­ru pom­pa­lan­ma­sı­nı sağ­la­ya­rak kan akı­şı­nı ar­tı­rır.

- Kum­da yü­rü­mek as­falt ya da yol­da yü­rü­mek­ten da­ha faz­la ka­lo­ri har­ca­ma­ya ve ba­cak kas­la­rı­nın kuv­vet­len­me­si­ne yol açar.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim