• BIST 110.932
  • Altın 175,003
  • Dolar 4,0605
  • Euro 4,9845
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 13 °C

Bolat gerçekleri: Mus­le­ra gi­de­cek

Bolat gerçekleri: Mus­le­ra gi­de­cek
Aslanlar, 2013-14 se­zo­nu­nun so­na er­me­si­nin ar­dın­dan iç trans­fer­de ka­le­ci mev­ki­i için ra­di­kal bir ka­rar al­mış­tı.

Birinci ka­le­ci Fer­nan­do Mus­le­ra’nın al­ter­na­tif­le­ri ola­rak kad­ro­da tu­tu­lan 3 isim­den Ay­kut Er­çe­tin ve Ufuk Cey­lan ile yol­la­r ayrılırken, Eray İş­can’ın söz­leş­me­si uzatılmıştı. Son­ra­sın­da trans­fer ara­yı­şı­na gi­ren yö­ne­tim, uzun uğ­raş­la­rın ar­dın­dan Por­to’dan Si­nan Bo­lat’ı ki­ra­lık ola­rak kad­ro­su­na kat­mış­tı.

FİYATI ELEŞTİRİ ALMIŞTI

 

Bu trans­fer için Por­to’ya hiç­bir üc­ret öde­me­yen Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­tim Si­nan’a öde­ye­ce­ği yıl­lık üc­re­ti ise 1 mil­yon 300 bin eu­ro açık­la­mış­tı. An­cak ta­kım­da ye­dek ola­rak dü­şü­nü­len bir isim için be­lir­le­nen bu üc­ret hem ta­raf­tar­lar hem de birçok spor oto­ri­te­si ta­ra­fın­dan çok bu­lu­na­rak eleş­ti­ril­miş­ti. Bu­na kar­şın Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi ise ses­siz kal­ma­yı ter­cih et­miş­ti.  

 KİRALIK SÖZLEŞMEYE SOĞUKTU

Bugün Gazetesi'nde yer alan habere göre; Si­nan Bo­lat, Ga­la­ta­sa­ray için kad­ro­da­ki al­ter­na­tif bir ka­le­ci ol­mak­tan çok da­ha önem­li an­lam­lar ta­şı­yor. 25 ya­şın­da­ki fi­le bek­çi­si, Ga­la­ta­sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Pran­del­li ta­ra­fın­dan biz­zat is­te­nen bir isim­di. Bu doğ­rul­tu­da ilk ola­rak ma­sa­ya onun­la otu­rul­du. An­cak Si­nan, Ga­la­ta­sa­ray’a ki­ra­lık gel­mek is­te­me­di. Ku­lü­bü Por­to ise Si­nan’ın bon­ser­vi­si için 6 mil­yon Eu­ro ci­va­rın­da bir ra­kam is­te­yin­ce yö­ne­tim Si­nan’ı "Sen Ga­la­ta­sa­ray’ın bi­rin­ci ka­le­ci­si ola­cak­sın. Za­ten ki­ra­lık bir ka­le­ci­ye bu ka­dar cid­di bir ra­ka­mı ver­mez­dik. Mus­le­ra gi­de­cek. Ka­le se­nin ola­cak. Öde­di­ği­miz bu ra­kam sa­na ne ka­dar gü­ven­di­ği­mi­zi gös­te­ri­yor” di­ye­rek Si­nan’ı ik­na et­ti.

MUSLERA’DA OCAK PLANI

Bu vaa­din al­tın­da ise baş­ka ger­çek­ler var. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­tim, ocak ayın­da iyi tek­lif gel­me­si ha­lin­de Mus­le­ra’yı sat­ma­yı dü­şü­nü­yor. Uru­gu­ay­lı fi­le bek­çi­si­nin sa­tı­şın­dan 13-14 mil­yon eu­ro ci­va­rın­da bir ka­zanç el­de edil­me­si bek­le­ni­yor. Bu ala­cak pa­ra­nın 6 mil­yon eu­ro­luk kıs­mı ile Si­nan Bo­lat’ın bon­ser­vi­si alın­ma­sı bek­le­ni­yor. Sü­per Lig ekip­le­rin­den Bur­sas­por ve bir­çok Av­ru­pa ku­lü­bü Si­nan’ı kad­ro­su­na da­hil et­mek is­ti­yor­du. Si­nan, Por­to’dan yıl­lık brüt 2 mil­yon eu­ro alı­yor­du. An­cak ver­gi­ler dü­şül­dü­ğün­de ka­zan­cı 1 mil­yon 150 bin eu­ro­yu bu­lu­yor­du.

BRUMA PARMAK ISIRTTI

Ga­la­ta­sa­ray, yurt­dı­şı kam­pı­nı ta­mam­la­ya­rak dün sa­ba­ha kar­şı İs­tan­bul'a dön­dü. Yo­ğun bir ha­zır­lık sü­re­ci ge­çi­ren ve 3 ha­zır­lık ma­çı ya­pan Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ekip­te, kamp­ın yıl­dı­zı Bru­ma olur­ken ye­ni trans­fer Ol­can Adın da per­for­man­sıy­la öne çı­kan bir di­ğer isim ol­du. Ön çap­raz bağ­la­rı kop­tu­ğu için ge­çen se­zo­nun bü­yük bö­lü­mü­nü ka­çı­ran Bru­ma, fi­zik­sel ge­li­şi­miy­le par­mak ısırt­tı. Por­te­kiz­li hır­sı ve ener­ji­siy­le de Pran­del­li'nin en önem­li koz­la­rın­dan bi­ri ola­ca­ğı­nın sin­ya­li­ni ver­di. Trab­zons­por'dan trans­fer edi­len Ol­can da, kı­sa sü­re­de ta­kı­ma sağ­la­dı­ğı uyum ve öz­gü­ve­niy­le şim­di­den ilk 11'e göz kırp­tı. Öte yan­dan Avus­tur­ya'da sa­bah an­tren­man­la­rın­da fi­zik ve kon­dis­yon, ak­şam an­tren­man­la­rın­da tak­tik çalıştı­ran Pran­del­li, ta­kı­mı­nı is­tik­rar­lı bir şe­kil­de 4-2-3-1 sis­te­miy­le oy­nat­tı. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­rın bir ön­ce­ki ho­ca­sı Ro­ber­to Man­ci­ni, ge­çen sezon bo­yun­ca çok çe­şit­li var­yas­yon­lar­la ta­kı­mı­nı sa­ha­ya sür­dü­ğü için sık­ça eleş­ti­ri al­mış­tı.

 

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim