• BIST 111.874
  • Altın 174,458
  • Dolar 4,0260
  • Euro 4,9840
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
  • İzmir 22 °C

Allah, bizi 1 Kasım’ın iptalinden korusun!..

Allah, bizi 1 Kasım’ın iptalinden korusun!..
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, SÖZCÜ’ye konuştu.

Seçim güvenliği tartışılır hale geldi. 1 Kasım’da seçim yapılabilecek mi? Özkan’ın yanıtı net: Yapılacak Adalet ve özgürlük isteyen vicdan sahibi herkes, iktidarın karşısına çıkacak. Bu düzen artık değişecek

Kum­pas ol­du­ğu or­ta­ya çı­kan Er­ge­ne­kon da­va­sın­dan 517 gü­nü hüc­re­de ol­mak üze­re 6 yıl Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­de ka­lan ve Mart 2014’te­ki tah­li­ye­si­nin ar­dın­dan 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de CHP’­den İz­mir Mil­let­ve­ki­li se­çi­len Tun­cay Öz­kan ile hem mil­let­ve­ki­li, hem de es­ki bir ga­ze­te­ci ola­rak ko­nuş­tum. Açık­ça­sı her gü­nün bir ön­ce­kin­den da­ha ka­ran­lık geç­ti­ği şu or­tam­da, onun için­de­ki umut, be­nim de içi­me su serp­ti…

‘AT İZİ ARTIK İT İZİNE KARIŞTI’

- Bu ik­ti­dar dö­ne­min­de yıl­lar­ca ce­za­evin­de yat­mış biri ola­rak SÖZ­CÜ ve ya­zar­la­rı­na, med­ya­ya ya­pıl­an bas­kı­yı na­sıl de­ğer­len­dir­di­niz?

Tür­ki­ye­’de öz­gür­lük­ler ala­nın­da bi­zim en önem­li ne­fes al­ma ye­ri­miz SÖZ­CÜ’dür. SÖZ­CÜ­’nün var­lı­ğı ve var­lı­ğı­nın de­va­mı, bi­zim öz­gür­lü­ğü­mü­zün de­va­mı ile eşit­tir. De­vam et­mek­te olan sü­reç­te eğer SÖZ­CÜ­’ye, SÖZ­CÜ­’nün or­ta­dan kalk­ma­sı­na, ora­da­ki ar­ka­daş­la­rı­mı­zın ken­di­le­ri­ni ifa­de et­me­si­ne, bi­zim SÖZ­CÜ ara­cı­lı­ğıy­la ken­di­mi­zi ifa­de et­me­mi­ze en­gel olur­lar­sa, o za­man her şey bam­baş­ka olur. Bu­gün Tür­ki­ye­’de bi­raz at izi, it izi­ne ka­rış­tı.

İk­ti­dar­da­ki­ler ken­di çı­kar­la­rı­nı ko­ru­mak adı­na pek çok şey ya­pı­yor­lar. Ama ne ya­par­lar­sa yap­sın­lar, SÖZ­CÜ­’nün sus­tu­rul­ma­sı söz ko­nu­su bi­le ola­maz. Öl­dür­dü­ler yüz­ler­ce ay­dı­nı­mı­zı, bi­ti­re­bil­di­ler mi bi­zi? Öl­dük­çe da­ha çok bü­yü­rüz. Bi­zi atar­lar içe­ri­ye, biz zin­dan­la­rı okul ha­li­ne çe­vi­ri­riz. Tec­rit eder­ler, ölü­mü­mü­zü bek­ler­ler, bi­zi ta­but­luk­la­ra ko­yar­lar, di­ri­lir ge­ri ge­li­riz.

Bi­zim bun­lar­dan kor­ku­muz ve kay­gı­mız yok. Bi­zim mü­ca­de­le­miz; 78 mil­yon in­sa­nı­mı­zı ada­let için­de, öz­gür­lük için­de, ba­rış için­de, re­fah için­de ya­şat­ma mü­ca­de­le­si. Bu da­yat­tık­la­rı dü­zen yı­kıl­dı, her şey de­ği­şi­yor. Bu de­ği­şim içer­sin­de be­nim de gör­dü­ğüm en net şey şu; bun­dan son­ra öz­gür bir Tür­ki­ye ge­le­cek.

- Te­rör ey­lem­le­ri ar­ta­rak de­vam edi­yor. Bu or­tam­da en çok tar­tı­şı­lan ko­nu da 1 Ka­sım se­çim­le­ri ya­pı­la­bi­le­cek mi?.. Siz­ce?

Ya­pı­la­cak. Ak­si ih­ti­mal­den Al­lah Tür­ki­ye­’yi ko­ru­sun! Ama bu hü­kü­met se­çim gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ya­cak mı di­ye so­rar­sa­nız; sağ­la­ya­ma­ya­cak! Do­ğu­’da, Gü­ney­do­ğu­’da ve bü­yük kent­ler­de so­run­lar ya­şa­ya­ca­ğız. Çün­kü bun­lar ha­zır­lık­sız, ko­or­di­ne­siz, düş­müş bir ik­ti­da­rın kuy­ru­ğu­nu oluş­tu­ru­yor­lar. Bu hü­kü­me­tin meş­ru­iye­ti bi­le yok. Bu as­lın­da bir se­çim hü­kü­me­ti de­ğil, dü­pe­düz bir gasp hü­kü­me­ti­dir. CHP ik­ti­da­rı­nın gasp edil­me­si­dir.

Bu­gün ya­şa­dı­ğı­mız her şey; cum­hu­ri­yet düş­man­lı­ğı­nın ve kar­şıt­lı­ğı­nın ürü­nü­dür. Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in as­ke­ri olan, Cum­hu­ri­yet ül­kü­sü­ne bağ­lı olan, ada­let, öz­gür­lük ve ba­rış is­te­yen vic­dan sa­hi­bi her va­tan­da­şın mut­la­ka ve mut­la­ka bu ik­ti­da­rın kar­şı­sı­na çe­lik bir ira­de ola­rak çık­ma­sı la­zım. Biz Tür­kiye­’yi bu ah­lak­sız, er­dem­siz, onur­suz si­ya­si ya­pı­dan kur­tar­ma­ya ka­rar­lı­yız ve bu­nu ba­şa­ra­ca­ğız. Bun­dan hiç kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın.

‘DEKORUN ARKASI CEHENNEM’

- 7 Ha­zi­ra­n’­da ol­ma­yan sol­da­ki it­ti­fak bu de­fa ger­çek­le­şir mi?

Ba­kın bu de­fa tek bir oy kay­bı­na da­hi ta­ham­mül et­me­den, her­ke­sin Ata­tür­k’­ün par­ti­sin­de, CHP’­de bir­leş­me­si ge­re­ki­yor. Ben de bu­ra­dan ses­le­ni­yo­rum; “Ge­lin el ele ve­re­lim, ge­lin yü­rek yü­re­ğe ola­lım.” AK­P’­ye oy ve­ren de­ğer­li yurt­taş­la­ra da ses­le­ni­yo­rum; Bu­nun bir tu­zak ol­du­ğu­nu an­la­yın ar­tık. Ha­yal bit­ti. Bu de­ko­run ar­ka­sı ce­hen­nem! Bu­nu her­kes gör­sün.

‘HALKIN SEVGİSİ ALTINDA EZİLİYORUM’

Tuncay Özkan, Ergenekon kumpasında 6 yıl tutsak kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra halkın yoğun ilgisi ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Özkan, “Bu sevginin altında eziliyorum” dedi.

Bize ‘kaçacak’ diyenler bugün kaçacak durumda

- Ko­za İpek Gru­bu­’na ya­pı­lan bas­kın­da, gru­bun Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­n’­ı Akın İpe­k’­in an­ne­si­nin “Bu kar­deş kav­ga­sı­dı­r” söz­le­rin­den ne an­la­dı­nız?

Kar­deş kav­ga­sı iş­te… Akın İpe­k’­in an­ne­si­nin söy­le­di­ği laf üze­ri­ne çok faz­la bir şey söy­le­me­ye ge­rek yok. Ama ben öz­gür med­ya de­yin­ce öz­gür­lü­ğü sa­de­ce ken­di­miz için al­gı­la­mı­yo­rum. Dün bi­zim se­si­mi­zi kıs­mak is­te­yen­ler, bu­gün ken­di ses­le­ri kı­sı­lı­yor ol­du­ğu için mü­ca­de­le eder­ler­ken, biz de on­la­rın ses­le­ri­nin çık­ma­sı için mü­ca­de­le edi­yo­ruz.

Her dü­şün­ce si­la­ha bu­laş­ma­dı­ğı sü­re­ce, hiç­bir ya­sak­la kar­şı­laş­ma­dan ya­yı­nı­nı sür­dür­me­li­dir. Biz ifa­de öz­gür­lü­ğü­nü ken­di­miz için ne ka­dar çok is­ti­yor­sak, baş­ka­la­rı için de o ka­dar çok is­ti­yo­ruz.

- In­ter­po­l’­den ret gel­me­sey­di, o dö­nem­de si­zi sor­gu­la­yan Ze­ke­ri­ya Öz bu­gün kır­mı­zı bül­ten­le ara­nı­yor ola­cak­tı. Na­sıl yo­rum­lu­yor­su­nuz?

Ze­ke­ri­ya Öz be­nim mi­de­mi bu­lan­dı­rı­yor. O ka­dar kir­li bir ma­şa ki… O ka­dar hu­kuk­tan, ada­let­ten, hak­tan uzak ki. İşin en iro­nik ve tra­jik ta­ra­fı; biz içer­dey­ken ka­ça­cak­lar­dı, ha­zır­lık ya­pı­yor­lar­dı di­ye ya­yın ya­pan­la­rın hep­si bu­gün ka­çak du­rum­da! Ama bun­la­rın hep­si he­sap ve­re­cek. Tür­ki­ye­’nin öz­gür­lü­ğü, ba­rı­şı elin­den alın­dı. Kim­se bu­nun he­sa­bı­nı ver­me­den bir ye­re git­me­yi dü­şün­me­sin.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim