• BIST 110.932
  • Altın 175,132
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 20 °C

AKP'de Ak Saçlılar'la Yeni Yetmeler'in savaşı büyüyor

AKP'de Ak Saçlılar'la Yeni Yetmeler'in savaşı büyüyor
Erdoğan'ın ardından kim Başbakan olacak kavgası AKP'de büyük bir savaşa doğru gidiyor. Yeni Yetmeler'le Ak Saçlılar'ın savaşı şiddetleniyor.

    1999’da Fa­zi­let Par­ti­si (FP) için­de baş­la­yan “ye­ni­lik­çi- ge­le­nek­çi­” tar­tış­ma­sı­nın ye­ni ver­si­yo­nu AK­P’­de ya­şa­nı­yor. 14 Ma­yıs 2000’de ya­pı­lan FP 1’n­ci Kon­gre­si­’n­de Nec­met­tin Er­ba­ka­n’­ın ada­yı Re­ca­i Ku­ta­n’­ın kar­şı­sı­na Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ada­yı Ab­dul­lah Gül çık­mış­tı. Şim­di de, AK­P’­de, Gü­l’­ün “Par­ti­me ge­ri dö­ne­ce­ği­m” açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan ‘ge­le­ce­k’ kav­ga­sı baş­la­dı.

Gü­l’­ün ge­nel baş­kan ol­ma­sı­nı is­te­yen­le­rin bü­yük bö­lü­mü 3 dö­nem ya­sa­ğı­na gi­ren akil isim­ler. Er­do­ğa­n’­ın is­te­di­ği is­me oy­na­yan­lar ise par­ti­nin ge­le­ce­ğin­de söz sa­hi­bi ol­mak is­te­yen genç­ler.

İş­te ik­ti­dar par­ti­si ku­lis­le­rin­den son not­lar:

YE­Nİ YET­ME­LER: Bir ve ikin­ci dö­ne­mi­ni ya­şa­yan ağır­lık­lı genç ve­kil­ler ve par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri “Er­do­ğan ki­mi is­ter­se o ge­nel baş­kan ol­su­n” gö­rü­şün­de­ler. Arın­ç’­ın ‘ye­ni yet­me­le­r’ di­ye ta­rif et­ti­ği bu isim­le­rin ada­yı Ah­met Da­vu­toğ­lu. Er­do­ğa­n’­ın ya­kın eki­bin­den Yal­çın Ak­do­ğan, Ef­kan Ala, Yi­ğit Bu­lut ve İb­ra­him Ka­lın ‘ye­ni yet­me­le­ri­n’ ağa­be­yi ko­nu­mun­da.


3’LÜK­LER: AK­P’­de 3 dö­nem­dir ve­kil olan Er­do­ğan dı­şın­da 72 ki­şi var. Bun­la­rın ta­ma­mı­na ya­kı­nı “Gül ge­nel baş­kan ol­sun, par­ti­yi baş­ka isim güç­lü tu­ta­ma­z” te­zi­ni sa­vu­nu­yor. 250’ye ya­kın ve­kil “Gü­l” for­mü­lü­nü be­nim­si­yor.


BÜ­YÜK GÜN CU­MA: Mil­let­ve­kil­le­riy­le ya­pı­la­cak ka­pa­lı grup top­lan­tı­sın­da ve­kil­le­rin gö­rüş­le­ri önem­li. Ve­kil­le­rin bü­yük bö­lü­mü Ab­dul­lah Gü­l’­ü öne­re­cek.


O HO­CA BİZ ÖĞ­REN­Cİ: 27 Ağus­to­s’­ta Da­vu­toğ­lu­’nun tek aday ola­rak öne­ri­le­ce­ği­ni dü­şü­nen ba­zı AK­P’­li­ler, “Ah­met Bey ken­di­ni iyi ye­tiş­tir­miş bir aka­de­mis­yen. An­cak ken­di­ni ho­ca, bi­zi öğ­ren­ci gö­rü­yor. Baş­kan olur­sa işi zor.”

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim